FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
Methods in Physics

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jaakko Laaksonen, Juha Toivonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1320 2018-02 1 - 4 Jaakko Laaksonen
Leena Partanen
Juha Toivonen
Opintojaksoon kuuluu ensimmäisessä periodissa pidettävät pakolliset luennot sekä periodeissa 2-4 kolme fysiikan eri aiheisiin liittyvää projektityöt, joissa käytetään laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä. Työt tehdään paritöinä. Kuhunkin projektityöhön täytyy valmistaa kirjallinen esiselostus. Mittaukset suoritetaan Fysiikan oppilaslaboratoriossa. Mittaustulosten analysointi ja tulokset raportoidaan kunkin periodin lopussa pidettävissä loppuseminaareissa. Toteutuskerran oppimistapahtumiin on pakollinen osallistuminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustaidot laskennallisten työkalujen käytöstä (erityisesti Matlab) ja numeerisista menetelmistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät kokeellisen luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä valvotuissa olosuhteissa. Opiskelija osaa toimia turvallisesti laboratorioympäristöissä. Opiskelija löytää kokeiden ja fysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet erityisesti modernin fysiikan osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti. Opiskelija osaa kertoa saamistaan tutkimustuloksista suullisessa esityksessä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana lasketaan projektitöiden arvosanojen perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Moodle2-sivut         Opintomateriaali löytyy Moodle2:sta   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op FYS-1326 Methods in Physics, 5 op  
FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op FYS-1310 Fysiikan työt II, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018