FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op
Fundamental University Physics I/Mechanics

Vastuuhenkilö

Jorma Keskinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1241 2018-01 1 - 2 Jorma Keskinen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja koe. Kokeen muodostaa joko kaksi välikoetta tai yksi tentti.
Laskuharjoitukset suoritetaan laskuharjoitusryhmissä, joihin ilmoittaudutaan Moodle -oppimisalustalla (likki yllä).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan liittyvän ongelman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait. Hän osaa ongelman kannalta oleelliset määritelmät ja periaatteet. Määritelmistä ja periaatteista opiskelija osaa johtaa tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Newtonin mekaniikan peruslait ja niiden soveltaminen     
2. Energiakäsite voimakentässä     
3. Suppeamman suhteellisuusteorian perusteet     
4. Relativistinen energetiikka     
5. Jatkumon mekaniikka     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Välikokeiden tai tentin arvosana, johon myös laskuharjoitukset vaikuttavat

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Understanding Physics, 2nd ed   Mansfield, M. ja O'Sullivan, C.   ISBN: 978-0-470-74637-0     Myös ensimmäinen painos.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
korvaavat kokonaisuudet (FYS-1210 + FYS-1230 + FYS-1280 + FYS-1290) = (FYS-1241 + FYS-1251 + FYS-1010)  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018