YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 5 op
Laboratory Course in Microbiology

Lisätiedot

Kurssi järjestetään intensiiviopetuksena yhteistyössä TAMKin kanssa. Opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-2161 2018-01 4 Johanna Rinta-Kanto
Läsnäolo laboratorio-opetuksessa ja hyväksytty töiden suoritus sekä työselostus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee mikrobiologisen laboratoriotyöskentelyn perustaidot mukaan lukien aseptisen työskentelyn menetelmät. Opiskelija osaa viljellä mikrobeja laboratorio-olosuhteissa, käyttää tavallisimpia mikrobiologisessa työskentelyssä käytettäviä laboratoriolaitteita ja -välineitä sekä kykenee valmistamaan elatusaineita erilaisissa olosuhteissa viihtyville mikrobeille. Opiskelija oppii menetelmiä mikrobien tunnistamiseen sekä mikrobien kasvun tarkkailuun ja määrien laskemiseen. Hän osaa myös vertailla eri menetelmillä saatuja tuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä raportoida havainnot suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aseptiset työmenetelmät     
2. Mikrobien viljelymenetelmät, kasvualustojen valmistus     
3. Mikrobien tunnistamiseen ja lukumäärän määrittämiseen liittyvät työmenetelmät     
4. MIkroskopiatekniikat     
5. Julkaisumuotoisen työselostuksen laatiminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Arvosana määräytyy läsnäolon ja aktiivisuuden perusteella. Kurssin suorittamiseen kuuluu myös hyväksytysti kirjoitetun tuloskirjan ja työselostuksen palauttaminen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat Pakollinen   1
YHTTAY-21041 Laboroinnin perusteet Pakollinen   1
KEB-21101 Mikrobiologia Pakollinen    

1 . Toinen kursseista pakollinen.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 5 op YHTTAMK-2160 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 21.02.2019