KEB-24500 Laitossuunnittelu, 5 op
Plant Design in Water and Waste Engineering

Lisätiedot

Kurssilla on vierailevia luennoitsijoita alan yrityksistä. Kurssiin kuulu tietokoneavusteiden suunnittelun (CAD) opetusta.

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marika Kokko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-24500 2018-01 1 - 2 Hannele Auvinen
Marika Kokko
Jukka Rintala
Esseet (kaksivaiheinen) ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmius suunnitella veden, jäteveden tai jätteiden käsittelylaitoksia. Hän tuntee yleis- ja toteutussuunnitteluun sekä rakentamiseen liittyvät osa-alueet ja osapuolet. Hän osaa vertailla vaihtoehtoja, mitoittaa laitoksen käsittelyprosessin sekä suunnitella sen teknisen toteutuksen.Kokemuksen myötä hän pystyy toimimaan kyseisten suunnitteluprojektien vetäjänä tai kehittämään laitosten toimintaa ja prosesseja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Veden, jäteveden ja jätteiden käsittelyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset menetelmät (mitoitus ja käyttötavat).     
2. Käsittelylaitoksen yleissuunnittelun osa-alueet (mm. tavoitteet, mitoitustilanne, prosessivaihtoehdot ja niiden vertailu).   Prosessisuunnittelun periaatteet ja menetelmät, vaihtoehtojen vertailukriteerit ja menetelmät.  Kustannusten arviointi.  
3. Käsittelylaitoksen toteutussuunnittelun osa-alueet ja osapuolet (mm. prosessisuunnittelu, rakennussuunnittelu, koneistosuunnittelu jne.).  Suunnitelma-asiakirjojen (työselitysten ja piirustusten) sisältö eri osa-alueilla.  Mallipohjainen visualisointi ja suunnittelu. 
4. Rakennushankkeen osapuolet ja kulku.  Suunnittelun ja rakentamisen sopimukset ja nimikkeistöt, hankkeen aikataulutus.  Kustannusten arviointi. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti tehdyt oppimispäiväkirjat/esseet (50%) ja harjoitustyöt (50%). Läsnäoloa luennoilla edellytetään (66 %).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Wastewater engineering: Treatment and resource recovery   Metcalf & Eddy         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-21101 Mikrobiologia Pakollinen    
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot Pakollinen    
KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-24500 Laitossuunnittelu, 5 op BIO-4700 Laitossuunnittelu, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018