KEB-24100 Verkostosuunnittelu, 5 op
Water Supply and Sewerage Systems

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle -oppimisalusta Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Markus Sunela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-24100 2018-01 3 - 4 Hannele Auvinen
Markus Sunela
Tentti ja hyväksytty suunnitteluharjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vesi- ja viemärilaitosten toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ja osaa nimetä vesi-ja viemärilaitosten keskeiset tehtävät ja rakenteet. Opiskelija osaa määritellä vesihuoltoverkoston suunnittelusssa tarvittavat keskeiset käsitteet ja valita vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkoston mitoituskriteerit. Opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella vesijohto- ja viemäriverkostoja. Opiskelija osaa arvioida vesihuoltoverkostojen saneerausmenetelmien soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vesihuoltolaitosten tehtävät ja rakenteet  Vesihuoltolaitosten talous Vesihuollon alueellinen yhteistyö Vesihuoltolaitosten johtaminen   
2. Vesihuollon suunnittelun prosessit   Vesihuollon vaikutus maankäytön suunnitteluun  Ympäristövaikutusten selvittäminen 
3. Vesijohto- ja viemäriverkostojen mitoitusvirtaamien laskentaperusteet ja suunnittelun perustiedot      
4. Vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostojen suunnittelu ja mitoitus  Vesihuoltoverkostojen rakentaminen   Vesihuoltolaitosten rakennuttaminen ja hankinnat  
5. Vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapito ja saneerausmenetelmät      
6. Haja-asutusalueiden vesihuolto     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosanan muodostuu tentin (60%) ja harjoitustyön (40%) arvosanoista. Tentissä hyväksymisraja on maksimista puolet. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttamiseksi on osattava myös täydentävän tietämyksen asioita. Arvosanaa 5 varten on osattava täydentävän tietämuksen asioita hyvin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 124-1 Vesihuolto I   Karttunen ym. (toim.), 2003   951-758-431-8       Kyllä   
Kirja   RIL 124-2 Vesihuolto II   Karttunen ym. (toim.), 2003   ISBN 951-758-438-5       Kyllä   
Kirja   RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus.   Suomen Rakennusinsinöörien liitto   978-951-758-526-2       Kyllä   
Kirja   RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu.   Suomen Rakennusinsinöörien liitto         Kyllä   
Luentokalvot   Vesi- ja viemärilaitosket   Saila Kallioinen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-13000 Hydromekaniikka Pakollinen    
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Verkostosuunnittelun voi suorittaa samaan aikaan kuin Hydromekaniikan.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-24100 Verkostosuunnittelu, 5 op BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018