KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 6 op
Physical and Chemical Unit Operations in Water and Waste Engineering

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marja Palmroth, Marika Kokko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-22100 2018-01 1 - 2 Hannele Auvinen
Marika Kokko
Marja Palmroth
Jukka Rintala
Välikokeet tai tentti (50%). Harjoitustyöt ja laskupajat (50%).

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa nimetä talous- ja jäteveden puhdistuksessa sekä jätelajien käsittelyssä käytetyt yksikköoperaatiot ja kuvata niiden luonnontieteelliset perusteet sekä toimintaperiaatteet. Hän osaa valita talous- ja jätevedenpuhdistuslaitoksessa sekä jätteenkäsittelylaitoksessa tarvittavat yksikköoperaatiot. Hän osaa suunnitella, mitoittaa, käyttää ja kehittää käsiteltyjä yksikköoperaatiota.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vesitekniikan fysikaaliset ja kemialliset yksikköoperaatiot (saostus, selkeytys, suodatus, adsorptio, ilmastus, strippaus, desinfiointi, otsonointi, AOP -tekniikat, kalvotekniikat).  Yksikköoperaatioiden mitoitus ja kehittäminen.   
2. Talousveden valmistaminen. Tekopohjavesi.  Talousveden valmistaminen pienissä yksiköissä. Maaperäkäsittely   
3. Jäteveden puhdistaminen. Lietteen muodostuminen ja käsittely.  Jäteveden komponenttien poistaminen ja lietteen sijoittaminen. Jätevesien käsittely pienissä yksiköissä, mm. maaperäkäsittely.   
4. Jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset yksikköoperaatiot (kuljettimet, erottelu, palakoon pienennys).  Yksikköoperaatioiden mitoitus ja kehittäminen.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä tai kahdesta välikokeesta (yht. 50 %) sekä harjoitustöistä ja laskupajoista (yht. 50%). Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Solid Waste Technology and Management   Christensen T. 2010       Luennolla ilmoitettavat sivut   Kyllä   
Kirja   Water and Wastewater Engineering   Mackenzie L. Davis 2010       Luennolla ilmoitettavat sivut   Kyllä   
Luentokalvot   Luentokalvot   Opettajat         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Muu luennoilla ilmoitettava aineisto         Luennoilla ilmoitettava muu lisäaineisto   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet Pakollinen   1
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet Pakollinen   1
KEB-21400 Vesikemia Suositeltava    

1 . Joko KEB-20000 tai KEB-20001 esitietovaatimuksena.

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet Vesikemiaa, on tarjolla lukupaketti opintojakson tueksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 6 op BIO-4211 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, 6 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018