KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot, 3 op
Biological Processes in Environmental Engineering

Lisätiedot

Opintojakson suorittanut ei voi suorittaa opintojaksoa KEB-22006 Biological Processes in Environmental Engineering koska sisältö on osittain päällekkäinen. Opintojaksoa ei voi korvata opintojaksolla KEB-22006 Biological Processes in Environmental Engineering.

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marika Kokko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-22000 2018-01 3 Hannele Auvinen
Marika Kokko
Marja Palmroth
Jukka Rintala
Tentti (50%) ja harjoitustyö (50%).

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa nimetä jäteveden puhdistuksessa ja jätteiden käsittelyssä käytetyt biologiset menetelmät sekä kuvata niiden luonnontieteelliset perusteet ja toimintaperiaatteet. Hän osaa suunnitella, mitoittaa ja käyttää erityyppisiä biologisia prosesseja, joita käytetään jätevesien ja biojätteiden orgaanisen aineen käsittelyyn sekä ravinteiden ja muiden aineiden poistoon. Hän ymmärtää menetelmien yhteyden ravinteiden kierrätykseen, bioenergian tuotantoon sekä lisäarvoa tuottavien aineiden erottamiseen ja valmistamiseen (bio- ja kiertotalouteen). Hän osaa hyödyntää biologisia menetelmiä myös talousveden valmistuksessa tai kaasujen käsittelyssä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jäteveden ja biojätteiden biologiset käsittelymenetelmät, ammatilliset käsitteet.     
2. Jätevedenkäsittelyn biologisten prosessien ekologinen luonne (rakennettu ekosysteemi). Toivottu aineenvaihdunta ja reaktorityypit.  Mikrobiselektio ja rikastuminen, lämpötilan ja muiden olosuhteiden vaikutus em. tekijöihin.  Multipopulaatiojärjestelmien vs. monokulttuurien populaatiodynamiikka. Kasvun kinetiikkaan vaikuttavat tekijät. 
3. Hiilen, typen ja fosforin poistoon käytettyjen biologisten menetelmien perusteet.  Biologisen typen ja fosforin poiston uudet prosessit ja tekniikat.   
4. Aerobinen ja anaerobinen jäteveden käsittely. Prosessivaihtoehdot ja tekniikat (mm. suspensio- ja biofilmiprosessit).  Prosessien mitoitus ja käyttötavat, prosessien optimointi ja ohjaus.  Uudet / näköpiirissä olevat tekniikat, energiatehokkuus, lisäarvon tuottaminen jäteperäisistä raaka-aineista. 
5. Aerobiset ja anaerobiset tekniikat puhdistamolietteiden ja biojätteiden käsittelyssä.  Prosessien mitoitus ja käyttötavat. Ravinteiden kierrätys ja hyötykäyttö, bioenergian tuotto.  Uudet / näköpiirissä olevat tekniikat, energiatehokkuus, lisäarvon tuottaminen jäteperäisistä raaka-aineista. 
6. Biologiset prosessit talousveden valmistuksessa (esim. tekopohjavesi).  Biologinen kaasujen käsittely.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin (50 %) ja harjoitustyön (50%) arvosanasta. Arvosana 1: Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2: Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3: Hallitsee opintojakson ydinaineksen ja osaa välttävästi soveltaa sitä Arvosana 4: Ydinaineksen lisäksi hallitsee opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5: Osaa soveltaa hyvin opintojakson ydinainesta ja jossain määrin täydentävää tietämystä

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Opettajat         Kyllä   
Muu kirjallisuus   Muu luennoilla jaettava aineisto   Useita tekijöitä         Kyllä   
Verkkokirja   Anaerobic reactors, volume 4   de Lemos Chernicharo C.A.       2007   Kyllä   
Verkkokirja   Water and Wastewater Engineering   Davis M.       2010   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet Pakollinen   1
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet Pakollinen   1
KEB-21101 Mikrobiologia Suositeltava    

1 . Joko KEB-20000 tai KEB-20001 esitietovaatimuksena.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot, 3 op BIO-3000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot, 3 op  
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot, 3 op KEB-22006 Biological Processes in Environmental Engineering, 3 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018