KEB-21600 Ympäristöanalytiikka, 3 op
Environmental Chemical Analysis

Lisätiedot

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan kuin Kemian perustyöt.

Vastuuhenkilö

Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21600 2018-01 2 Marja Palmroth
Tentti, harjoitustyö, GC-demoon osallistuminen sekä toisen ryhmän harjoitustyön kommentointi.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa listata näytteenoton periaatteet ilmasta, vedestä, maaperästä ja jätteestä, kertoa näytteenoton vaikutuksista tuloksiin sekä luoda näytteenottosuunnitelman. Hän osaa selittää yleisimpien ympäristöanalytiikassa käytettävien mittausparametrien mittaustavat sekä merkitykset. Hän osaa kalibroida mittalaitteen sekä arvioida mittaustulokseen sisältyvää virhettä. Opiskelija tuntee näytteenotto- ja mittausmenetelmien esitystavan standardeissa ja tieteellisissä julkaisuissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Näytteenoton perusteet ja näytetyypit  Näytteenoton vaikutukset analyysiin   
2. Ympäristöstä mitattavat parametrit  Mittausmenetelmät   
3. Kalibroiminen ja virhearvio  Erilaiset standardit sekä varianssianalyysi   
4. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi  Näytteenoton vaikutuksien huomiointi, mittausmenetelmän valinta, virhelähteiden huomiointi  Tieteellinen kirjoittaminen 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä. Opiskelijan tulee osallistua demonstraatioihin ja suorittaa referaatti hyväksytysti. Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Quantitative Chemical Analysis   Daniel C. Harris         Kyllä   
Luentokalvot   Ympäristöanalytiikka   opettajat         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-21400 Vesikemia Suositeltava    
KEB-62050 Kemian perustyöt Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kemian perustyöt voi suorittaa samanaikaisesti.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka, 3 op BIO-1600 Ympäristöanalytiikka, 3 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018