KEB-21400 Vesikemia, 3 op
Water Chemistry

Vastuuhenkilö

Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21400 2018-01 1 Marja Palmroth
Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa selittää veteen ja sen laatuun liittyviä ilmiöitä ja tekijöitä veden ja sen sisältämien epäpuhtauksien aiheuttamien fysikaalisten, kemiallisten sekä mikrobiologisten ominaisuuksien pohjalta. Opiskelija tunnistaa yleisimmät talousveden ja jäteveden epäpuhtaudet ja niiden vaikutukset. Hän osaa toistaa kaivovesianalyysin ja tulkita sen tuloksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Veden fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet  Veden ominaisuuksien vaikutukset veden laatuun ja veteen liittyviin ilmiöihin  Vaikutus vedenpuhdistukseen 
2. Pinta-, pohja-, hule-, talous- ja jäteveden sisältämät epäpuhtaudet ja niiden kulkeutuminen  Orgaaniset yhdisteet, niiden ominaisuudet sekä haitta-aineiden kulkeutumismekanismit vedessä ja maaperässä  Puhdistusmenetelmät 
3. Pohjaveden ominaisuudet sekä kaivovesianalyysi  Talousveden laadun ja kaivon kunnon analysoiminen kaivovesianalyysin pohjalta  Puhdistusmenetelmät 
4. Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset  Vesihuoltoa koskevien lakien vaatimukset ja suositukset  Tapauskohtaiset jatkotoimenpiteet 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (80 %) ja harjoitustyön (20 %) perusteella. Molemmat tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta ja täydentävää tietämystä hyvin

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Vesihuolto 1   RIL   951-758-431-6     luennoilla ilmoitetut sivut   Kyllä   
Luentokalvot   Vesikemia   opettajat         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61100 Insinöörikemia Suositeltava   1
KEB-61410 Laaja kemia 1 Suositeltava   1
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat Pakollinen   2
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet Pakollinen    

1 . Suoritettuna joko Insinöörikemia tai Laaja kemia 1

2 . Suoritettuna joko KEB-61350 tai YHTTAY-21041

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-61350 tvoidaan korvata opintojaksolla YHTTAY-21041. KEB-61350 voidaan suorittaa samanaikaisesti.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21400 Vesikemia, 3 op BIO-4000 Vesikemia, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 14.08.2018