KEB-21101 Mikrobiologia, 5 op
Microbiology

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21101 2018-01 3 Johanna Rinta-Kanto

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija - Tunnistaa mikrobisolujen tärkeimmät rakenteet, niiden tehtävät ja osaa nimetä menetelmiä, joilla näitä tutkitaan. - Osaa selittää miten geneettinen informaatio siirtyy mikrobisoluissa - Osaa selittää viruksen lisääntymissyklin vaiheet. - Tuntee mikrobisolujen energiantuotannon ja metabolian monimuotoisuutta ja osaa selittää prokaryoottien metabolian erityispiirteitä - Osaa selittää miten fysiologiset ja metaboliset ominaisuudet vaikuttavat mikrobien kasvuun eri ympäristöissä. - Osaa kuvailla mikrobisolujen vuorovaikutusmekanismeja toisten mikrobien tai eliöiden kanssa. - Osaa arvioida miten mikrobeja hyödyntämällä voidaan kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat terveyttä ja hyvinvointia sekä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikrobisolujen tärkeimmät rakenteet. Menetelmät, joilla mikrobeja ja niiden rakenteita voidaan tutkia.  Rakenteiden yhteys solujen toimintaan. Tutkimusmenetelmien vertailu, erot resoluutiossa.  Mikrobien erityisrakenteet, jotka toimivat mm. lääkeaineiden ja virusten kohteina. 
2. Geneettisen tiedon kulku mikrobeissa.  Geneettisen tiedon siirron mekanismit mikrobisolujen välillä ja vaikutukset mikrobien ominaisuuksiin.  Miten geneettisen tiedon vaihto liittyy mikrobien evoluutioon ja miten ulkoset tekijät voivat ohjata mikrobien evoluutiota. 
3. Bakteeriviruspartikkelin keskeiset rakenteet ja lisääntymissyklin vaiheet isäntäsolussa pääpiirteittäin  Lyyttisen ja lysogeenisen lisääntymissyklin erot  Virusinfektion vaikutukset isäntäsolujen evoluutioon. 
4. Mikrobisolujen kasvuympäristöt. Menetelmät, joiden avulla, kasvua voidaan kontrolloida.  Viljelmät ja luonnolliset ympäristöt. Pinnat ja biofilmit, äärimmäiset olosuhteet. Mikrobien kasvua kontrolloivien menetelmien toimintamekanismit.   Metabolian kytkeytyminen mikrobien kykyyn kasvaa eri ympäristöissä. 
5. Mikrobien vuorovaikutusmekanismit muiden mikrobien ja organismien ja kanssa ja niiden toiminta.  Vuorovaikutusten vaikutus toisiin eliöihin  Vuorovaikutusten merkitys ekosysteemitasolla 
6. Mikrobien metabolia ja metabolinen diversiteetti  Biologiset redox-reaktiot, korkeaenergiset yhdisteet, respiraatio  Anaerobirespiraation ja fermentaation hyödyntäminen 
7. Mikrobien hyödyntämiskohteet tai mikrobien toiminnan aiheuttamat vahingot  Mekanismit, joihin mikrobien hyödyt tai haitat perustuvat.  Esimerkkejä siitä, miten mikrobien hyötykäyttöä voitaisiin lisätä tai miten mikrobien haittavaikutuksia voitaisiin torjua  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Luennoille osallistuminen, luentomateriaaleihin paneutuminen ja omatoiminen opiskelu. Harjoitustehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Brock Biology of Microorganisms   Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D. A. & Clark, D. P.       14. painos tai uudempi, osotetuin kohdin.   Kyllä   
Luentokalvot     Rinta-Kanto, Johanna         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21101 Mikrobiologia, 5 op KEB-21100 Mikrobiologia I, 3 op  

Päivittäjä: Rinta-Kanto Johanna, 08.01.2019