ARK-92010 Johdatus arkkitehtuurin filosofiaan, 5 op
Introduction to Philosophy of Architecture

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Pekka Passinmäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-92010 2018-01 - Pekka Passinmäki
Aktiivinen osallistuminen luento- ja seminaarijaksoille. Tutkielma sovitusta aiheesta ja toisen opiskelijan tutkielman opponointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa filosofisen argumentoinnin alkeet ja hänelle on muodostunut kuva filosofian tehtävästä ja merkityksestä arkkitehtuurissa. Hän tuntee keskeisimpien arkkitehtuurifilosofisten käsitteiden historian ja niiden tulkinnat arkkitehtuurin nykytilanteessa. Opiskelija kykenee laatimaan lyhyen arkkitehtuurifilosofisen tekstin ja pystyy puolustamaan siinä esittämiään näkökantoja. Samoin hän kykenee suullisesti kritisoimaan toisen kirjoittajan työtä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla tarkastellaan filosofian tehtävää ja merkitystä arkkitehtuurissa ja tutustuaan arkkitehtuurifilosofian keskeisiin käsitteisiin ja ajankohtaisiin ongelmanasetteluihin.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-92010 Johdatus arkkitehtuurin filosofiaan, 5 op AHT-9610 Johdatus arkkitehtuurin filosofiaan, 5 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018