TLO-35250 Datan ja informaation hallinta, 4 op
Data and Information Management

Lisätiedot

Opintojakson alussa tehdään esitietotesti, jolla varmistetaan opiskelijoiden riittävä tietotaso opintojakson suorittamiseksi. Ohjeet testistä julkaistaan kurssin Moodle-sivulla.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Ilona Ilvonen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää datan ja informaation laatuun vaikuttavat tekijät ja niiden juurisyyt. Hän ymmärtää datan ja informaation hallintaan liittyvät ongelmat ja osaa soveltaa keskeisimpiä hallintamekanismeja. Opiskelija osaa kehittää organisaation toimintaa eri tavoin datan ja informaation laatuun liittyvien kysymysten osalta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Datan ja informaation merkitys organisaation toiminnoille  tietomallit ja -arkkitehtuurit Datan ja informaation hallinnan periaatteet ja mallit Datan ja informaationhallintatyön aloittaminen organisaatioissa  transaktiodata, metadata ja master data Avoin data 
2. Datan ja informaation laatu, laatuattribuutit ja laatuun vaikuttavat tekijät  datan ja informaation hyödyntäminen eri sovellusalueilla  master data management 
3. Tietovarastot ja tietokannat (teknologiat)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Saadakseen arvosanan kolme opiskelijan tulee hallita opintojakson ydinaines hyvin, ja osoittaa tämä sekä tentissä että harjoitustöissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-35200 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35250 Datan ja informaation hallinta, 4 op TLO-35256 Data and Information Management, 4 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 09.03.2018