TLO-45030 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
Methods in Futures Studies

Lisätiedot

Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Lisätietoja www.tvanet.fi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-45030 2018-01 4 Markus Pöllänen
Osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää. Opiskelija tunnistaa tulevaisuudentutkimuksen tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja -kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja menetelmäkenttä     
2. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien valinta ja yhteiskäyttö     
3. Tulevaisuudentutkimuksen suhde muihin tiedonaloihin     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Miten tutkimme tulevaisuuksia?   Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen       Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere, 2013   Ei   
Kirja   Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset.   Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari       Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos, 2003. Helsinki.   Ei   
Muu kirjallisuus   Opintojakson sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018