TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit, 5 op
Transport Research and Models

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava toteutuskerta on lukuvuonna 2019-2020. Mikäli sinulla on tarve suorittaa opintojakso lukuvuoden 2018-2019 aikana, ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöihin.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Heikki Liimatainen, Hanne Tiikkaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25040 2018-01 - Heikki Liimatainen
Hanne Tiikkaja
Tentti ja aktiivinen osallistuminen opintojakson harjoitustöihin. Harjoitustyöt tehdään luentojen teemoihin liittyen opintojakson kuluessa. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy tenttituloksen ja harjoitustyöpisteiden perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikennetutkimuksia, analysoida liikennetutkimusten aineistoja ja arvioida liikenne- ja kuljetustarpeita. Opintojakson suoritettua opiskelija tuntee erilaisia liikennetutkimusmenetelmiä sekä liikennemallien teoriaa ja käytännön sovelluksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Henkilöliikenteen mallinnuksen periaatteet ja mallien lähtötietoaineistot. Neliporrasmallien rakenne ja vaiheet.  Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen liikenteen mallintamisessa. Sijoitteluperiaatteisiin ja sijoitteluohjelmistoihin tutustuminen.   
2. Liikenteen tutkimusmenetelmät ja otantateoria. Tiedonkeruumenetelmän valinta. Liikennetutkimusten tulosten analysointi.  Liikennetutkimusten suunnittelu ja toteutus.   
3. Tilastollisten testien tekeminen SPSS-tilasto-ohjelmistolla.     
4. Liikenne-ennusteiden laadinta ja soveltaminen.  Tulevaisuudentutkimuksen sovellukset liikenteen kysyntäennusteissa.   
5. Aineistojen tilastollisten analysointimenetelmien valinta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy tentin ja harjoitustöistä saatavien osasuoritusten perusteella. Opintojakson suorittaminen edellyttää tentin ja harjoitustöiden hyväksyttyä suoritusta. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää ydinaineksen hyvää osaamista. Arvosanan 4 saadakseen opiskelijan on osattava lisäksi täydentävän tietämyksen asioita. Arvosana 5 edellyttää erittäin hyvää ydinosaamisen ja täydentävän tietämyksen hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit, 5 op TLO-25041 Liikennetutkimukset, 5 op  
TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit, 5 op LIKU-2220 Liikennetutkimukset ja -mallit, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018