RAK-39520 Rakennusten energiatehokkuus jatko-opiskelijoille, 8 op
Energy Efficiency of Buildings for Post-graduates

Lisätiedot

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2018-2019.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Anssi Laukkarinen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-39520 2018-01 - Juha Vinha
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee rakennusten energiatehokkuuden eri mittarit ja ymmärtää niiden erityispiirteet. Hän tuntee rakennusten energiankulutukseen ja -tehokkuuteen liittyvät osatekijät ja pystyy arvioimaan niiden keskinäisiä riippuvuuksia myös laskennallisesti. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tekemään vertailulaskelmia eri järjestelmäratkaisujen taloudellisesta kannattavuudesta. Kurssin sisällön hallitseminen vastaa ylemmän tason energiatodistusten laatijan teoriatietojen vaatimuksia. Jatko-opiskelijoille suunnattu kurssi sisältää yhden erikseen sovittavan harjoitustyön lisää perustutkinto-opiskelijoiden suorittamaan kurssiin verrattuna.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energiankulutuksen kytkeytyminen eri suunnittelualoihin, rakentamisprosesseihin ja rakennuksen sisäympäristöön; Eri valintojen taloudellisuuden arvioiminen   Eri ratkaisujen vaikutukset eri suunnittelualoihin ja rakentamiseen; Lähes nollaenergiarakentamisen tavoitteet ja toteutuminen  Ymmärrys eri toimijoiden vastuista ja mahdollisuuksista sekä keinot yhteistyön parantamiseksi 
2. Lämmön ja aineen siirtymisen perusteet, stationääritilanteen tarkastelut; U-arvojen laskenta, lämpöhäviöiden tasauslaskenta, E-luku kuukausitason menetelmällä laskettuna  Lämmön ja aineen siirtyminen ajasta riippuvina ilmiöinä; Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarkastelut  Termodynamiikan sekä lämmön- ja aineensiirron teorian soveltaminen rakennusten energiankulutusta ja tehontarvetta koskeviin tarkasteluihin 
3. Rakennussuunnittelun perusratkaisut ja niiden vaikutus rakennusten energiankulutukseen  Monikäyttöisyys, muuntojoustavuus ja tilankäytön tehokkuus  Tilojen käyttäjien toiminnallisten ja esteettisten tarpeiden ymmärtäminen ja täyttäminen 
4. Rakennusten vaipparakenteiden toteutusperiaatteet energiatehokkaissa rakennuksissa, kylmäsiltojen välttäminen, vaipan ilmatiiviys, energiatehokkaat ikkunat ja ovet  Energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan   Uudet rakennusmateriaalit ja rakenteet sekä niiden mahdollisuudet rakennusten energiankulutuksen pienentämisessä 
5. Lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, valaistus- ja vesijärjestelmien energiatehokkaan käytön edellytykset ja periaatteet  Rakennuksen tehontarve, paikallinen tuotanto ja rakennusautomaatio  Talotekniikan sovellukset ja mahdollisuudet lähes nollaenergiarakennuksissa 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Energy savings in the residential building sector, chapter 2.4   Mieke Deurinck         Kyllä   
Kirja   RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikan käsikirja           Ei   
Muu kirjallisuus   Energiatodistusopas 2016           Ei   
Muu kirjallisuus   HE 161/2012 vp           Ei   
Muu kirjallisuus   L 50/2013 Rakennuksen energiatodistuksesta           Ei   
Muu kirjallisuus   RakMK C4 (luonnos 16.3.2012) Lämmöneristys, ohjeet           Kyllä   
Muu kirjallisuus   RakMK D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset           Ei   
Muu kirjallisuus   RakMK D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet           Ei   
Muu kirjallisuus   RakMK D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet           Kyllä   
Muu kirjallisuus   VNa 170/2013 Rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä           Ei   
Muu kirjallisuus   YMa 176/2013 Rakennuksen energiatodistuksesta           Ei   
Muu kirjallisuus   YMa 4/13 Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-40100 Lämpötekniikka Suositeltava    
RAK-32500 Eristysrakenteet Suositeltava    
RAK-32510 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille Suositeltava    
RAK-33500 Rakennusfysiikka Suositeltava    
RAK-52401 Talotekniset järjestelmät Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018