RAK-39501 Rakennusfysiikka jatko-opiskelijoille, 8 op
Building Physics for Post-graduates

Lisätiedot

Eristysrakenteet (RAK-32500) ja Rakennusfysiikka jatko-opiskelijoille (RAK-39501) -kurssien suorittaminen vastaa rakennusfysikaalisesti poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelijalta edellytettyjä teoriaopintoja. Tenttimateriaalina ovat kurssin opintomoniste, luennoilla jaettu aineisto sekä laskuharjoitukset. Tentissä on käytössä erillinen kaavaluettelo. Kurssi sisältää lisäksi kolme harjoitustyötä.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Petteri Huttunen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-39501 2018-01 3 - 4 Juha Vinha

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida laskennallisesti rakennusten ja rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa eri tilanteissa. Opiskelija osaa myös käyttää laskelmissa apuna erilaisia rakennusfysikaalisia laskentaohjelmia. Kurssi keskittyy lämmön, kosteuden ja ilman siirtymiseen rakennuksessa ja rakenteissa sekä rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakenteiden laskennallisen lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun periaatteet, rakenteiden toimintakriteerit ja raja-arvot, sisä- ja ulkoilman olosuhteet, lämpötila, ilman sisältämä kosteus, sisäilman kosteuslisä, auringonsäteily, viistosade ja tuuli.  Sisäilman laatu ja siihen vaikuttavat tekijät, lämpö- ja kosteustekniset mittausmenetelmät ja rakennusfysikaaliset kokeet.    
2. Lämmön siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien lämmönjohtavuus, lämpötase, rakennuksen routasuojaus ja rakennuksen lämmönsiirtokertoimet.     
3. Ilman siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, materiaalien ilmanläpäisevyys, paine-ero, rakennuksen ilmanpitävyys ja ilmanvaihdon periaatteet.     
4. Kosteuden siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien kosteuspitoisuus ja kosteudensiirto-ominaisuudet ja kosteustase.     
5. Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa käytettävien laskentaohjelmien toiminta (COMSOL Multiphysics, WUFI 1D, WUFI 2D).     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin painoarvo on 2/3 kurssin arvosanasta. Kurssiin kuuluu 3 harjoitustyötä, joiden yhteinen painoarvo on 1/3 kurssin arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018