RAK-23410 Kalliorakennuksen jatkokurssi, 3 op
Advanced Course in Bedrock Engineering

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Kari Pylkkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23410 2018-01 4 Kari Pylkkänen
Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti luentojen, harjoitusten sekä erikseen ilmoitettavan kurssikirjallisuuden perusteella

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erottaa ja tulkita erilaiset potentiaaliset sortumatyypit ja kertoa niiden hallinnasta sekä kuvata ja vertailla lujitus- ja tuentamenetelmien käyttöä ja käytettävyyttä. Opiskelija osaa kuvata kalliomekaanisten parametrien määrittämistavat ja selittää niiden tarve sekä hyödyntäminen kalliorakenteiden suunnittelussa. Hän osaa selittää kallion tiiveyden/vuotoveden mittaustavat ja kallion tiivistysmenetelmät sekä kertoa tiivistyksessä käytettävistä materiaaleista, kalustosta ja työsuorituksesta. Hän osaa myös kuvata ja perustella kalliossa esiintyvän jännityskentän sekä luetella kallion jännitystilamittauksen menetelmät, selittää niiden periaatteet ja käyttötavat. Opiskelija osaa perustellusti ja esimerkinomaisesti soveltaa opetettuja kallion lujitus-, tiivistys- ja laadunmääritysmenetelmiä erilaisiin kalliorakennuskohteisiin. Hän osaa arvioida louhinnan eri osatekijöiden ympäristövaikutuksia ja kuvailla vaikutusten mittaus- ja seurantajärjestelmät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kalliotilojen käyttömuodot, hanke- ja esisuunnittelu     
2. Kalliomekaanisten parametrien määritys, hyödyntäminen, mallinnus ja simulointi     
3. Kalliotilan louhinta, lujitus ja tiivistys     
4. Väylä- ja luolasuunnittelun erityispiirteet, avoleikkaukset     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Kaivos- ja louhintatekniikka   Toimittaneet Hakapää, A ja Lappalainen, P.   978-952-13-3488-7       Kyllä   
Luentokalvot   Luentoaineisto ja luennoilla jaettu materiaali         Luentoaineisto jaetaan opintojakson toteutuskerran POP -sivujen kautta   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22410 Kalliorakennus Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-23410 Kalliorakennuksen jatkokurssi, 3 op MPR-4210 Kalliorakennuksen jatkokurssi, 3 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 08.03.2019