RAK-19100 Rakennustekniikan jatko-opintoseminaari, 5-12 op
Post-graduate Seminar in Civil Engineering

Lisätiedot

Opintojakson huomioon ottaminen opinnoissa edellyttää opintojakson kulloisenkin toteutuskerran mukaiseen ohjelmaan sisältyvien seminaariesitelmien pitämistä, muiden osallistujien pitämien seminaariesitelmien opponointi sekä mahdollisten harjoitustehtävien ja tenttien hyväksyttyä suorittamista sekä vähintään 80% osallistumista opetustilaisuuksiin.
Opintojaksoa voidaan käyttää myös täydennyskoulutukseen.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-19100 2018-04 1 - 3 Anssi Laaksonen
Seminaariohjelman mukaiset hyväksytyt suoritukset
RAK-19100 2018-03 2 Kalle Kähkönen
Suvi Nenonen
- Osallistuminen vähintään neljään (4) kuudesta (6) opiskelijavetoisesta seminaaritilaisuudesta
- Aineiston valinta, laatu, määrä, kriteerit, edustavuus
- Aineiston analysointi
- Oman väitöskirjan aineistoon liittyvä esitys suullisesti: jokainen osallistuja esittelee valitsemansa esityksen suullisesti muulle ryhmälle ja osallistuu aktiivisesti palautekeskusteluun.
- Esitys sisältää aineiston näkökulmasta oman väitöskirjan tai sen osan esittelyn, jossa tutkimussisältöjä, - menetelmiä ja ¿tuloksia perustellaan ja argumentoidaan
RAK-19100 2018-01 - Pauli Kolisoja
Tim Länsivaara
RAK-19100 2018-02 - Markku Heinisuo
Anssi Laaksonen
Jukka Lahdensivu
Matti Pentti
Juha Vinha

Osaamistavoitteet

Seminaari kattaa vuosittain vaihtuvan ajankohtaisen aihepiirin kokonaisvaltaisesti luennoin, vierailuluennoin ja seminaariesitelmin. Seminaarissa tutustutaan alan tavallisimpiin tutkimusmenetelmiin sekä alan tieteellisen kirjallisuuteen. Samalla luodaan keskusteluyhteys alan opiskelijoiden, opettajien ja insinöörien välille. Seminaarissa yhdistetään perus-, täydennys- ja jatkokoulutuksen tarpeita. Opiskelija osaa 1) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 2) arvioida eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta ja valita tutkimusongelmaansa soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä soveltaa tutkimusmenetelmiä 3) arvioida kriittisesti ja jäsennellä tuloksia tai tietoja 4) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin tai tieteellisen julkaisun käyttäen hyvää kieltä 5) esitellä oman tutkimuksensa suullisesti 6) arvioida ja kommentoida toisten opiskelijoiden kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aihepiiri vaihtelee ja keskittyy eri teemoihin toteutuskerroittain.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tiedonhaku alan kirjallisuudesta, kirjallisuusselvityksen tai oman tutkimuksen tulosten esittely kirjallisesti ja suullisesti ja toisten esitelmien opponointi ovat keskeinen osa työskentelyä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Salmisto Alpo, 11.03.2019