MAT-64000 Jatkuvat mallit, 4 op
Continuum Models

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Seppo Pohjolainen, Jussi Kangas

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskeilja ymmärtää ja osaa soveltaa kurssilla opettettuja uusia menetelmiä datan analyysissa ja mallintamisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssilla tutustutaan jatkuvien (differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöpohjaisten) mallien käsittelytekniikoihin. Tekniikat voidaan jakaa kahteen luokkaan, 'vaikeiden' mallien yksinkertaistamiseen tarkoitettuihin (erikoistilanteet, linearisointi, asymptoottinen analyysi, säännöllistäminen) sekä erilaisia kysymyksenasetteluja mahdollistaviin (mallipohjainen optimointi ja säätö, mallien sovitus ja käännetyt tehtävät).      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan tai Laajan matematiikan opintokokonaisuus.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-64000 Jatkuvat mallit, 4 op MAT-56300 Jatkuvat mallit, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018