KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op
Physical Chemistry, Laboratory

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63020 2018-01 1 - 2 Marja Asp-Lehtinen
Riikka Lahtinen
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Harjoitustöistä laaditut määräajassa hyväksytyt työselostukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fysiko-kemiallisten mittausmenetelmien keskeiset periaatteet, osaa asettaa ongelman, käsitellä mittaustuloksia ja arvioida niiden tarkkuuksia sekä laatia johdonmukaisen ja selkeän raportin tekemästään työstä. Opiskelija löytää suorittamiensa kokeiden ja Fysikaalisen kemian opintojaksoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työohjeiden huolellinen noudattaminen ja edellisillä laboratoriokursseilla opittujen kemian perus menetelmien itsenäinen soveltaminen. Hyvä laboratoriokäytäntö.   mittausmenetelmien syvällisempi ymmärtäminen.    
2. Fysikaalisen kemian opintojaksoilla opittujen kemiallisten ilmiöiden ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen. Mittaustulosten analysointi tutkitun ilmiön teorian pohjalta ja johtopäätöksien tekeminen saaduista tuloksista. Virhelähteiden arviointi.  Käytettyjen menetelmien kriittinen arviointi ja parempien koesarjojen suunnittelu.   
3. Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen  Viitekirjallisuuden monipuolinen hyödyntäminen raportin laatimisessa   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana lasketaan laboratoriotyöskentelyn ja työselostusten arvosanojen perusteella. Arvosteluohjeet sekä loppuarvosanan laskentakaava löytyvät KEB-63020 kurssin Moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Fysikaalisen kemian työt           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 Pakollinen    
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op 35151 Fysikaalisen kemian työt, 4 ov  
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op KEB-63021 Fysikaalisen kemian työt, 5 op  
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op  

Päivittäjä: Vuorimaa-Laukkanen Elina, 18.09.2018