PLA-43021 Kuva-analyysi ja konenäkö, 5 op
Image Analysis and Machine Vision

Vastuuhenkilö

Pekka Ruusuvuori, Teemu Kumpumäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-43021 2017-01 1 Teemu Kumpumäki
Pekka Ruusuvuori
Hyväksytysti suoritettu tentti ja pakolliset harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää 2D-kuvankäsittelyn matemaattiset perusteet, näytteistyksen ja kvantisoinnin. Opiskelija kykenee selittämään kuvan havaitsemiseen liittyvät fysiologiset ilmiöt. Kurssin jälkeen opiskelija osaa suorittaa kuvan muunnokseen, ehostukseen, suodatukseen, ja restaurointiin liittyviä tehtäviä, sekä hallitsee konenäkösovelluksiin liittyvän kuvankäsittelyn perusteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kuvankäsittelyn termistön tunteminen ja termien suhteiden ymmärtäminen  Termeihin liittyvien funktioiden toiminnan ymmärtäminen ja käyttön hallitseminen   
2. Kuvan muodostuminen ja esittäminen, näköjärjestelmän toiminta  Kuvankäsittelyn historiallinen viitekehys   
3. Kuvien ehostaminen ja restaurointi paikka- ja muunnostasoissa. Suodinten toimintaperiaatteiden osaaminen ja niiden käyttäminen  Suotimien toteuttaminen ja kuvien ehostus käytännön sovelluksissa.  Kuvankäsittelyn menetelmien käyttö MATLAB-ohjelmistossa. 
4. Kuvien segmentoinnin perusteet, piirteiden irrotus kuvista.  Segmentointimenetelmät, automaattinen kuva-analyysi.  Kuva-analyysiketjun toteuttaminen itsenäisesti. 
5. Konenäköjärjestelmät  Kuvankäsittelyn menetelmien hyödyntäminen konenäköjärjestelmissä.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssi arvostellaan tentin perusteella, lisäksi on mahdollisuus kerätä pisteitä kurssin aikana määriteltävistä harjoitustehtävistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Digital Image Processing, 3rd edition   Gonzales, R.C and Woods, R.E.   0-13-505267-X     soveltuu myös toinen painos   Kyllä   
Luentokalvot   Kuvankäsittelyn menetelmät         ladattavissa kurssin sivulta   Kyllä   
Opintomoniste   Kuvankäsittelyn menetelmät         saatavissa luennoitsijalta / ladattavissa kurssin sivulta   Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijan on suositeltavaa hallita matematiikan perusteet. Harjoituksissa käytetään MATLAB-ohjelmistoa joten sen käytön perusteet ja auttava ohjelmointitaito ovat suositeltavia taustatietoja, mutta myös ilman aiempaa Matlab/ohjelmointikokemusta voi kurssin suorittaa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-43021 Kuva-analyysi ja konenäkö, 5 op PLA-43020 Kuvankäsittelyn menetelmät, 5 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 31.03.2017