PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op
Data Management and Databases

Lisätiedot

Kurssi on monimuotototeutus. Luennot etenevät viikkotehtävien tahdissa. Luennot videoidaan ja lisäksi käytetään teoriaa tukevia lyhyitä täsmävideoita. Relaatiomallin ja SQL-kielen perusteet opiskellaan suurimaksi verkko-opintoina Viope -järjestelmässä.

Vastuuhenkilö

Harri Keto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32602 2017-01 1 Harri Keto
Vaihtoehtoiset suoritustavat:
A. Luentoihin ja teoriaan perustuvat viikkotehtävät sekä Viopen SQL ja relaatiotietokannat -verkkokurssin tehtävät. Arvostellaan arvosanalla hyväksytty / hylätty
B. Sähköinen Exam-tentti sekä Viopen SQL ja relaatiotietokannat -verkkokurssin tehtävät. Arvostellaan arvosanalla 0 - 5.
Luennot eivät ole pakollisia kummassakaan vaihtoehdossa.
PLA-32602 2017-02 5 Harri Keto
HUOM! Kesäperiodin luennot ovat edellisen syksyn vidoita. Viikkotehtävä-vaihtoehtoa ei ole, joten kesä -periodin suoritusvaihtoehtona on vain Viopen verkkokurssi sekä sähköinen Exam -tentti. Tentti kattaa luentomateriaalin ja kurssin videot. Viopen tehtävä tulee tehdä 15.8 mennessä. Exam tentti on auki elokuun loppuun saakka.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tietovarastojen merkityksen, käyttötavat ja toiminnan, tietää tiedonhallinnan peruskäsitteet ja tietokantateknologiat, osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiomalliin perustuvan tietokantaratkaisun, osaa toteuttaa tietokantaan kohdistuvia perusoperaatioita SQL-kielellä, osaa laatia liiketoimintatietoa analysoivan OLAP-raportin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedonhallinnan asema ja merkitys tietojärjestelmissä.   Tietokantojen kehityshistoria ja - trendit.    
2. Asiakasvaatimusten määrittelyn suhde tietokannan suunnittelun: käsiteanalyysi, luokkien muunnos relaatioiksi, normalisointi, tietokantamääritys.   Relaatiomalli ja relaatioalgebra.    
3. Tiedon tallettamisen ja käsittelyn perusteet: tietoriippumattomuus, tietokanta ja tietohakemisto, tiedon eheys, tiedon määrittely ja käsittely SQL -kielellä  SQL:n käyttötpoja: vuorovaikutteinen SQL, upotettu SQL, proseduurit, herättimet ja omat funktiot,dynaaminen SQL, API-liittymät. Tiedon käsittelyn peruskäsitteitä: transaktiot ja samanaikaisuuden hallinta, elpyminen, indeksointi.    
4. Tietovarastot ja liiketoimintatiedon analysointi. Tiedon laatu.     
5. Tietokantateknologioiden trendejä  XML ja tietokannat, oliotietokannat, multimediatietokannat, mobiilitietokannat, paikkatietokannat.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssi on monimuotototeutus ja sen suorittamiseksi on vaihtoehtoisia tapoja. Ne esitellään kurssiin johdantoluennolla. Tutustu etukäteen toteutuskerran suoritusvaatimuksiin. Relaatiotietokannan perusteiden ja SQL:n opiskeluun käytetään Viope -oppimisjärjestelmää. Se sisältää kymmeniä tehtäviä, aloita niiden läpikäynti ajoissa ja maielellään heti kurssin alussa. Huomioi myös kurssin viikkotehtävien aikataulu. Pidetty luento on katsottavissa videona luentoa seuraavana päivänä. Luentoon osallistuminen ei ole pakollista. Osa luennoista on harjoittelupainotteisia, näistä ryhmätyönä tehtävät harjoitukset jäävät videoinnin ulkopuolelle.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Fundamentals of Database Systems, 6th edition tai uudempi   R.Elmasri, S.B.Navathe       Vain soveltuvin osin. Miltei täydellinen teoriakirja, joka sopii jo aiheeseen vähän perehtyneille ja enemmän aiheesta kiinostuneille. Ks. viittaukset luentokalvoista.   Ei   
Luentokalvot   PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat   Harri Keto       Luentomateriaali jaetaan kurssi kotisivun kautta Moodlesta.   Kyllä   
Muu kirjallisuus   Ilmoitetaan toteutuskerran alussa           Kyllä   
Muu verkkomateriaali   SQL ja relaatiotietokannat   Viope       Viope "e-learning" -oppimisalustassa. Katso kirjaustumisohjeet kurssin Moodle-sivulta.   Kyllä   
Verkkokirja   Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data   Guy Harrison   9781484213308     Vain soveltuvin osin. Käyttö joissain luentoesimerkeissä. Sopii lisälukemiseksi aiheesta enemmän kiinnostuneille.   Ei   
Verkkokirja   Beginning Database Design: From Novice to Professional   Clare Churcher       Vain soveltuvin osin. Sopii tukimateriaaliksi. Kirjaa käytetään joissain luentoesimerkeissä. Kts. viittaukset luentokalvoista. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Books24X7   Ei   
Verkkokirja   Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0   Daniel Linstedt and Michael Olschimke   9780128025109     Vain soveltuvin osin. Katso viittaukset luentokalvoista. Sopii lisälukemiseksi aiheesta enemmän kiinnostuneille. Verkkokirja. Book24x7.   Kyllä   
Verkkokirja   Database Modeling and Design: Logical Design   Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish   ISBN:9780123820204     Vain soveltuvin osin. Kts. viittaukset luentokalvoista. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä. Books24X7.   Kyllä   
Verkkokirja   Relational Database Design and Implementation, Fourth Edition   Jan L. Harrington   9780128043998     Suositeltava verkkokirja (Books24x7), josta saa tukea kurssin kaikkiin aihealuesiin. Verkkoversion käyttö TTY:n VPN -yhteydellä.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op PLA-32601 Tiedonhallinta, 4 op  
PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op PLA-32606 Data Management and Databases, 4 op  

Päivittäjä: Keto Harri, 08.05.2018