TTA-15060 Yrityksen johtaminen, 6 op
Business Management Cases

Vastuuhenkilö

Teemu Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-15060 2017-01 1 - 2 Teemu Laine
Tommi Mahlamäki
Santeri Repo
Hyväksytysti suoritetut caseharjoitukset ja loppuraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet on määritelty arvosanan 3 mukaisesti. Opintojakson pääpaino on ongelmaratkaisukyvyn kehittämisessä. Opintojakson käytyään opiskelijan tulee osata 1) arvioida erilaisia johtamisen ongelmia nykyhetken ja tulevaisuuden sekä organisaation kokonaistoiminnan näkökulmasta 2) tuottaa ja vertailla ratkaisuvaihtoehtoja erilaisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi opintojakso kehittää opiskelijan kykyä esittää ja perustella omaa näkökulmaansa, työskennellä ryhmänjäsenenä sekä soveltaa ja yhdistellä jo oppimiaan asioita teollisuustalouden eri osa-alueilta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ongelmanratkaisu  Ongelmanratkaisun erilaiset mallit ja teoriat   
2. Ryhmätyötaidot     
3. Esiintymistaidot     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Suoriutuminen kurssin case-harjoituksista ja loppuraportista. Arviointi painottaa opiskelijan suoritusta case-tilaisuuksissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Yrityksen johtamisen opetusmoniste           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-52020 B2B-Markkinointi Suositeltava   1
TTA-83010 Riskienhallinta Pakollinen   2
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen Pakollinen    
TTA-31010 Yrityksen talous Pakollinen    
TTA-32010 Johdon laskentatoimi Pakollinen    
TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen Pakollinen    
TTA-62036 Strategic Management Pakollinen    
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot Suositeltava    
TTA-72030 Toiminnanohjaus Pakollinen    

1 . TTA-52026 Business Market Management

2 . TTA-82010 Riskienhallinta

Tietoa esitietovaatimuksista
Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoilla on oltava suoritettuna vähintään kahdeksan esitietoluettelossa mainituista yhdeksästä pakollisesta opintojaksoista (8/9). Muiden kuin tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoiden esitietojen riittävyys tarkistetaan aina erikseen opintojakson alussa. Lähtökohtaisesti odotetaan vähintään viiden pakollisen esitieto-opintojakson tai muun vastaavan opintosuorituksen suoritusta (5/9). Esitietojen hallinta (kaikki pakolliset esitiedot) tarkastetaan esitietotestillä opintojakson alussa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-15060 Yrityksen johtaminen, 6 op TTA-15066 Business Management Cases, 6 op Muutettu Sisu yhteensopivaksi 31.5.2018 vh  
TTA-15060 Yrityksen johtaminen, 6 op TETA-4020 Yrityksen johtaminen, 6 op  

Päivittäjä: Kolari Soila, 03.04.2017