FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt, 3 op
Didactical Physics Laboratory

Vastuuhenkilö

Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1590 2017-01 3 - 4 Jaakko Laaksonen
Hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitukset sekä hyväksytty projektityö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti valmistella ja toteuttaa opetusta tukevia laboratorioharjoituksia. Opiskelija osaa suunnitella fysikaalisia ilmiöitä havainnollistavia mittauksia sekä yhdistää niitä teknologian sovelluksiin. Hän hallitsee sähköisten perusmittavälineiden omatoimisen käytön sekä tietää miten oskilloskoopin perustoimintoja käytetään. Hän saa kokemusta tietokoneavusteisten mittausten toteuttamisesta. Opiskelija arvioi ja hyödyntää kokeellisten havaintojen merkitystä fysikaalisen käsitteen muodostumisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Fysikaalisen käsitteen muodostus. Kokeellinen ja teoreettinen lähestymistapa, induktio ja deduktio.     
2. Opetusta tukevien laboratorioharjoitusten omatoiminen suunnittelu ja valmistelu avoimista tehtävänannoista.  Mittalaitteistoa hyödyntäen oman mittauksen suunnittelu.   
3. Sähköisten perusmittavälineiden käyttö, oskilloskoopin perustoimintojen hallinta, tietokoneavuisteisten mittalaitteistojen hyödyntäminen.  Mittauksista saadun datan talteenotto ulkoisessa ohjelmassa analysointia varten.   
4. Laboratoriossa tehtyjen mittausten analysointi.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvostellaan hyväksytty / hylätty arvioinnilla. Opintojakson hyväksytty suoritus sisältää kolmannessa periodissa toteutettavat laboratoriotyöt sekä periodilla neljä laadittavan seminaarityön. Laboratoriotöiden hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kolme laboratoriotyötä, jotka sisältävät kustakin työstä esiselostuksen (mittaussuunnitelma), laboratoriomittauksen sekä loppuraportin. Lisäksi laboratoriomittausten lopuksi seminaariesityksen jostakin kolmesta työstä. Seminaarityön hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan itse seminaarityö sekä seminaarityön alussa että lopussa pidettävä seminaariesitys opponointeineen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Fysiikan merkitykset ja rakenteet   K. ja R. Kurki-Suonio   951-745-166-0     Pohjatietoa projektityöhön   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt, 3 op FYS-1580 Fysiikan työt III, 5 op  
FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt, 3 op FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 28.03.2017