TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 3 op
Basic Course on User Experience

Lisätiedot

Kurssilla ei ole varsinaista oppikirjaa, mutta seuraavat kirjat tukevat kurssin sisällön oppimista:
- Interaction Design, beyond human-computer interaction. 3rd edition. Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J. Wiley, 2011.
- About Face: The essentials of interaction design, Fourth Edition, Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin & Christopher Noessel. Wiley, 2014.
- Usability Engineering. Nielsen, J. Morgan Kaufmann, 1994.

Vastuuhenkilö

Eeva Andrejeff, Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-04100 2016-01 1 Eeva Andrejeff
Kaisa Väänänen
Harjoitustyö (kolmen hengen ryhmissä) ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - Ymmärtää, mitä on hyvä käyttäjäkokemus (mukaanlukien käytettävyys) ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. - Tietää, miten tietoteknisiä järjestelmiä suunnitellaan siten, että niiden käyttäjäkokemus on hyvä. - Tuntee esimerkkejä siitä, miten käyttäjäkokemusta arvioidaan ja tutkitaan. - Ymmärtää, millaista on käytännön työ käyttäjäkokemuksen parissa. - Osaa suunnitella ja toteuttaa pienen käyttäjätutkimuksen haastattelun ja tarkkailun avulla. - Osaa toteuttaa tutkimuksen pohjalta järjestelmän käsitteellisen suunnittelun sekä osaa raportoida työn tulokset selkeästi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttäjäkokemus (mukaanlukien käytettävyys) ja siihen vaikuttavat tekijät.   Käyttäjäkokemuksen (User Experience, UX) sekä ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen (Human-Computer Interaction, HCI) peruskäsitteet ja termistö. Ihmisen ominaisuudet, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Käyttöympäristön eli -kontekstin merkitys suunnittelussa.   
2. Tietoteknisten järjestelmien käyttäjäkokemuksen suunnittelun perusteet.   Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusperiaatteet ja merkitys. Keskeiset suunnitteluperiaatteet. Järjestelmän kohderyhmän määrittely, käyttäjätarpeiden kartoitus sekä käytettävyystavoitteiden määrittely. Käsitteellinen suunnittelu.   
3. Käyttäjäkokemuksen arvioinnin ja tutkimuksen perusteet.  Esimerkkejä tutkimuksista.   
4. Ymmärrys siitä, mitä on käytännön työ käyttäjäkokemuksen parissa.  Kokonaistuotetarjonta (tuote/palvelu, tuotetuki, myynti, käyttöohje, brändi, jne. Yrityksen näkökulma, mm. käyttäjäkokemuksen kustannushyötysuhde.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti mittaa paitsi peruskäsitteistöjen hallintaa, myös tiedon soveltamista ja ymmärrystä opintojaksoon liittyvistä asioista. Harjoitustyössä arvioidaan erityisesti opiskelijan taitoa soveltaa kurssilla opittuja tietoja käyttäjätarpeiden kartoittamisessa ja käyttäjäkokemukseltaan hyvän järjestelmän käsitteellisessä suunnittelussa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Luentokalvot         Luentokalvot julkaistaan kurssin moodle-sivustolla   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Verkkomateriaali         Linkkejä kurssin sisältöä käsitteleväiin verkkomateriaaleihin löytyy kurssin moodle-sivustolta   Ei   
Opintomoniste   Pruju         Pruju saatavissa kurssin moodle-sivustolla   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 3 op IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Väänänen Kaisa, 19.08.2016