TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op
Organizational Learning and Renewal

Lisätiedot

Korvaa kurssin TITA-4200 Organisaatiot oppivina systeemeinä.

Vastuuhenkilö

Hannu Kärkkäinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32000 2016-01 3 Hannu Kärkkäinen
Aura Rapatti
Jani Tikka
Kurssin suorittaminen vaatii seuraavat suoritukset: 1) Hyväksytysti suoritettu tentti 2) Kurssialueen kattava harjoitustyö (ryhmätyö) 3) Osallistuminen vierailuluennoille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden oppimista kuvaavat keskeiset käsitteet, näkökulmat ja mallit, ja ymmärtää organisaation oppimiseen liittyviä tärkeitä teorioita. Hän ymmärtää organisaation oppimisen keskeisiä mahdollisuuksia ja hyötyjä organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää organisaation oppimiseen liittyviä tärkeitä haasteita ja tuntee keinoja arvioida ja kehittää organisaation oppimista ja uudistumista. Opiskelija ymmärtää lisäksi organisaation oppimisen eri tarkastelutasoja (yksilön, tiimin, organisaation ja organisaatioiden välisen / verkoston oppimisen tasot) ja koulukuntia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Organisaatio-oppimisen peruskäsitteet ja tärkeät mallit tai teoriat  Organisaatio-oppimisen eri tarkastelutasot (yksilö, tiimi/ryhmä, organisaatio, organisaatioiden välinen) ja näiden oppimiseen liittyvät haasteet ja vaikuttamiskeinot  Skenaario-oppiminen 
2. Organisaatio-oppimisen tärkeät näkökulmat ja koulukunnat     
3. Organisaatio-oppimisen haasteet     
4. Organisaatio-oppimisen mahdollisuudet ja hyödyt liiketoiminnan kannalta     
5. Keinot tehostaa organisaatioiden oppimista, erityisesti tietokoneavusteinen oppiminen, ja eksperimentoinnin rooli oppimisessa  Lean start-up- menetelmä oppimisessa    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op TITA-2400 Organisaation oppiminen ja uudistuminen, 5 op  

Päivittäjä: Kolari Soila, 17.06.2016