TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset, 4 op
Environmental Impacts of Transport

Vastuuhenkilö

Heikki Liimatainen, Roni Utriainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-22020 2016-01 2 Heikki Liimatainen
Roni Utriainen
Tentti ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutukset, merkityksen päästöjen, melun ja energiankulutuksen lähteenä sekä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana. Hän tunnistaa ympäristövaikutuksia säätelevien normien tarkoituksen ja osaa selittää ympäristövaikutusten kehityksen ja normien välisen yhteyden. Opiskelija tunnistaa liikenteessä käytettävät ja potentiaaliset energialähteet ja pystyy vertailemaan niitä. Hän tunnistaa monipuolisesti liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutuksiin vaikuttamisen keinoja, osaa arvioida niiden vaikuttavuutta ja keskinäisiä vuorovaikutuksia sekä pystyy soveltamaan niitä. Opiskelija tunnistaa liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutusten mittausmenetelmät ja osaa tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja sekä ymmärtää elinkaarianalyysin periaatteet. Opintojaksolla tehtävän harjoitustyön suoritettuaan opiskelija osaa laskea liikenteen ja logistiikan päästöjä ja energiankulutusta, vertailla liikennetyyppejä laskelmien perusteella sekä arvioida ympäristötavoitteiden ja muiden tavoitteiden vuorovaikutusta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kokonaiskuva liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutuksista ja näiden vaikutusten jaottelu.     
2. Liikenteen ja logistiikan aiheuttamien päästöjen ja meluhaittojen syntymekanismi ja merkitys.  Liikenteen ja logistiikan päästöjä ja meluhaittoja säätelevät normit ja niiden kehitys.   
3. Liikenteen ja logistiikan energiankulutus ja energialähteet sekä hiilidioksidipäästöt.  Liikenteen ja logistiikan energialähteiden vertailu eri ympäristövaikutusten näkökulmasta.   
4. Liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutusten hallintakeinot.  Liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutusten hallintakeinojen vaikuttavuus ja vuorovaikutukset.   Liikenteen ja logistiikan ympäristövaikutusten hallintakeinot omissa liikkumisratkaisuissa ja harjoitustyössä. 
5. Liikenteen ja logistiikan päästöjen, meluhaittojen ja energiankulutuksen mittausmenetelmät ja tärkeimmät tunnusluvut.  Liikenteen elinkaarianalyysi.   
6. Kuljetusten päästöjen ja energiankulutuksen laskenta ja raportointi harjoitustyössä.  Kuljetusmuotojen päästöjen ja energiankulutuksen vertailu harjoitustyössä.   Kuljetusten päästö- ja energiankulutustavoitteiden ja muiden tavoitteiden välinen vuorovaikutus harjoitustyössä. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (80 %) ja harjoitustyön (20 %) perusteella. Opintojakson suorittaminen edellyttää molempien hyväksyttyä suoritusta. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää ydinaineksen hyvää osaamista. Arvosanan 4 saadakseen opiskelijan on osattava lisäksi täydentävän tietämyksen asioita. Täydentävä tietämys on hallittava hyvin ja lisäksi tunnistettava erityistietämyksen asioita arvosanan 5 saadakseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020   Liikenne- ja viestintäministeriö         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Mitigation of climate change in transport   IPCC         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11020 Liikennejärjestelmän ja väylätekniikan perusteet Suositeltava   1
TLO-11030 Liikennejärjestelmän perusteet Suositeltava   1
TLO-11046 Supply Chain Management Suositeltava    

1 . TLO-11020 ja TLO-11030 ovat vaihtoehtoisia keskenäänVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset, 4 op LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset, 4 op  

Päivittäjä: Liimatainen Heikki, 21.10.2016