TLO-11020 Liikennejärjestelmän ja väylätekniikan perusteet, 5 op
Basics of Transport System and Transport Network Engineering

Vastuuhenkilö

Hanne Tiikkaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-11020 2016-01 1 - 2 Hanne Tiikkaja
Hyväksytysti suoritetut EXAM-tentit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla perusteet eri liikenne- ja kuljetusmuodoista ja niiden ominaispiirteistä, liikenteen merkityksestä yhteiskunnassa, liikennejärjestelmän suunnittelusta, liikenteen ulkoisista vaikutuksista sekä uusista sovelluksista. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla eri liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät perusasiat, kuten vastuutahot ja sidosryhmät sekä perusteet väylien mitoituksesta ja geometrisesta suunnittelusta, väylärakenteista, kunnossapidosta ja lainsäädännöstä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liikenne- ja kuljetustarve ja matkustuskäyttäytyminen     
2. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet. Turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä osana yhteiskuntaa     
3. Liikennejärjestelmän suunnittelun perusteet. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkentä.     
4. Perusteet liikennevirran ominaisuuksista, liikenteen taloudellisista vaikutuksista, turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista, älykkäiden ratkaisujen soveltamisesta sekä liikennetutkimuksista, -malleista ja -ennusteista.     
5. Väylätekniikan toimintaympäristö     
6. Tien ja kadun suunnittelu, rakenteelliset ratkaisut ja hoito     
7. Raideliikenteen väylien, lentoasemien, satamien ja meriväylien rakentaminen ja hoito      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suoritus arvioidaan tenttitulosten perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-11020 Liikennejärjestelmän ja väylätekniikan perusteet, 5 op LIKU-1110 Liikennetekniikan perusteet, 3 op +
MPR-5260 Tietekniikan perusteet, 3 op
 

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 14.04.2016