MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka, 5 op
Engineering Thermodynamics

Lisätiedot

Viimeinen toteutus lukuvuonna 2016-2017.

Vastuuhenkilö

Pentti Saarenrinne

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-36400 2016-01 1 - 2 Pentti Saarenrinne
Hyväksytty tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - tuntee termodynamiikan toisen pääsäännön sekä entropia- ja exergiakäsitteet - osaa analysoida prosessien häviöitä - osaa soveltaa yksinkertaisia tilanyhtälöitä tilasuureiden määrittämiseen kaasuille ja kaasuseoksille sekä kaasun ja höyryn seoksille - osaa määrittää palamisreaktioiden tasapainon ja energiataseen yksinkertaisille reaktioille - tuntee kokoonpuristuvan kaasun virtauksen perusilmiöt ja osaa laskea häviöttömän prosessin - tuntee tiivistysiskun ilmiönä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Toinen pääsääntö seurauksineen: - entropia - palautumattomuus - termodynaamiset funktiot - exergia    Entropian tilastollinen tulkinta. 
2. Termodynaaminen tasapaino, kemiallinen tasapaino ideaalikaasureaktioissa.    Tasapaino reaaliseoksissa. 
3. Palaminen: - reaktiot - energiataseet    Entropian muutos reaktioissa. 
4. Kaasuseokset ja kostea ilma.  Seosten termodynamiikan perusteet ja sovellutusperiaatteet.   
5. Tilanyhtälöt. Tärkeimmät kiertoprosessit. Kokoonpuristuva virtaus.    Reaalikaasuseosten ominaisuuksien laskenta. Tiivistysaallot.  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti, jossa ydinaineksen osaaminen tuottaa arvosanan 3. Laskuharjoitusten seuraaminen ja 'lisätehtävien' suorittaminen (> 75%)korottavat ensimmäisen tentin arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Thermodynamics. An Engineering Approach   Cengel, Boles         Kyllä   
Luentokalvot     Pentti Saarenrinne         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka, 5 op MEI-72060 Teknillinen termodynamiikka, 5 op  
MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka, 5 op KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka, 5 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 15.06.2016