MEI-30400 Lämmönsiirto, 5 op
Heat Transfer

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-30400 2016-01 1 - 2 Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa lämmönsiirron perusmuodot: johtumisen, konvektion ja säteilyn. Hän osaa määritellä lämmönsiirtotehtävässä tarvittavat yhtälöt ja reunaehdot ja valita ratkaisumenetelmät. Opiskelija oppii ratkaisemaan lämmönsiirtotehtäviä pääosin analyyttisesti, mutta tietyissä tapauksissa myös numeerisesti differenssimenetelmää käyttäen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lämmönsiirtymisen perusmuodot (johtuminen, konvektio ja säteily) ja näihin liittyvät perustehtävät.   Eri lämmönsiirtymismuotojen samanaikainen käsittely.   
2. Lämmönsiirtymisen muotoja hallitsevat differentiaaliyhtälöt, reunaehdot ja ratkaisumenetelmät yleisesti.  Lämmönsiirtymiseen liittyvät matemaattiset menetelmät.   
3. Lämpövastuksen käyttö stationäärien tehtävien ratkaisussa, differenssimenetelmän käyttö numeerisissa ratkaisuissa.  Pintalämpötilojen laskenta vastusten avulla. Differenssimenetelmään pohjautuvan tietokoneohjelman teko.   
4. Lämmönsiirtokertoimen käsite ja laskenta. Pintojen välinen lämpösäteily.   Säteilyn aallonpituusjakautuman merkitys, näkyvyyskertoimet.   
5. Aineensiirron perusteet.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Basic Heat and Mass Transfer   Mills, A. F.   0-13-096247-3     2nd ed.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-30400 Lämmönsiirto, 5 op KEB-40200 Lämmönsiirto, 5 op  
MEI-30400 Lämmönsiirto, 5 op MEI-73010 Lämmönsiirron perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 28.02.2017