KEB-48300 Biojalostamon mitoitus, 4 op
Dimensioning and Scale-up of Biorefineries

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-48300 2016-01 4 Jukka Konttinen
hyväksytysti suoritettu tentti

Osaamistavoitteet

Biojalostamoiden mitoituksessa tarvittavien yleisimpien matemaattisten korrelaatioiden hyvä tuntemus, reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up periaatteet laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin. Opiskelija osaa mitoittaa erilaisia biojalostuksen yksikköprosesseja esim. katalyyttisiä prosesseja, kemiallisia synteesejä, fermentointia sekä erotusprosesseja kuten tislaus ja uutto.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. biojalostuksen yksikköprosessit ja -operaatiot matemaattisten mitoitusperusteiden kannalta kurssilla tarkasteltavia yksikköprosesseja ovat: katalyyttiset prosessit, kemiallinen synteesi, fermentointi, kaasutus, pyrolyysi, tislaus, uutto kaasun pesu... mitoitukseen liittyvät yleisimmät matemaattiset korrelaatiot ja reaktorien mitoitusmallit sekä scale-up laboratoriosta kaupalliseen tuotantoprosessiin mallien harjoittelu käytännössä laskuharjoituksissa      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritettu tentti, joka sisältää esseevastauksia sekä laskuja.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-48300 Biojalostamon mitoitus, 4 op KEB-48310 Biojalostamon mitoitus, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 27.01.2017