KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, 6 op
Conversion Processes and Feasibility of Biorefineries

Lisätiedot

tämä kurssi korvaa kurssin KEB-48100 Biopolttoaineiden konversioprosessit
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-48200 2016-01 3 Jukka Konttinen
tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee biopolttoaineiden konversion ja biojalostamoprosessien periaatteet ja mahdollisuudet sekä raaka-aineet ja tuotteet. Opiskelija ymmärtää biojalostuksen fysikaalisten, biologis-kemiallisten ja termokemiallisten sovellusten periaatteet. Opiskelija osaa laatia biojalostamoon liittyviä aine- ja energiataseita. Harjoitustyön perusteella opiskelija omaksuu kaupallisesti toimivan biojalostamon suunnitteluun liittyvät asiat annettujen lähtöarvojen perusteella. Laskennassa painotus on termokemiallisissa sovelluksissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. biopolttoaineiden konversiomenetelmät biojalostamoprosessien fysikaaliset, biologis-kemialliset ja termokemialliset periaatteet ja mahdollisuudet jalostamon raaka-aineet ja tuotteet aine- ja energiatase     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

hyvin suoritettu tentti sekä harjoitustyö. Harjoitustyön suoritukseen kuuluu seminaari ja kirjallinen raportti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-41500 Teollisuuden prosessit Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, 6 op KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, 5 op  
KEB-48200 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, 6 op KEB-48100 Biopolttoaineiden konversioprosessit, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 27.01.2017