KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset, 7 op
Reactive Flows

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Antti Oksanen, Niko Niemelä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-45700 2016-01 1 - 2 Niko Niemelä
Antti Oksanen

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa tietouden reaktiivisten virtausten ja palamisen teoriaan, sekä numeeriseen mallinnukseen. Opiskelija ymmärtää reaktiivisia virtauksia hallitsevat yhtälöt, turbulenssin ja kemiallisten reaktioiden vuorovaikutuksen, esisekoittuneet ja diffuusioliekit, hallitsevat skaalat, palamismallit, sekä mallinnustekniikat. Kurssiin sisältyvien laskuharjoitusten ja harjoitustöiden avulla perehdytään tarkemmin palamisen numeeriseen virtauslaskentaan kaupallista laskentaohjelmistoa hyödyntäen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Reaktiivisten virtausten teoria ja hallitsevat yhtälöt; Laminaari ja turbulentti palaminen; Liekkityypit: esisekoittuneet ja diffuusioliekit; Numeerisen mallinnuksen perusteet; Turbulenssin, kemiallisten reaktioiden ja säteilyn mallinnus;   Henkilökohtainen harjoitustyö   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä mitataan asioiden ymmärrystä, harjoitustyön tavoite on syventää tietoutta palamisen erityisalueilla. Arvostelun %-lukemat voivat hieman vaihdella riippuen tentin tasosta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-45700 Reaktiiviset virtaukset, 7 op KEB-45701 Dynaamisten prosessien reaktiomallinnus, 7 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 29.08.2016