ARK-54100 Modernin kaupunkisuunnittelun historia ja teoria, 5 op
History and Theory of Modern Urban Planning

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-54100 2016-01 3 Minna Chudoba
Kurssi suoritetaan kunakin vuonna erikseen annettavan kirjallisuusluettelon pohjalta, omakohtaisena pohdiskelevana kirjoitelmana. Kurssiin voi sisältyä workshop-osuuksia tai luentojen yhteydessä ryhmissä suoritettavia osatehtäviä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään modernin kaupunkisuunnittelun kehitysvaiheita ja tärkeimpiä teorioita. Opiskelija pystyy esittämään suullisesti ja kirjallisesti jonkin valitun tai annetun tapausesimerkin taustat sekä tulkitsemaan itsenäisesti sen merkityksen kaupunkisuunnittelun kehitykselle.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Modernin kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun historian peruspiirteet, siten kun ne tulevat ilmi annetun tapausesimerkin kautta.   Teoreettisia näkökulmia urbanismista muilta tieteenaloilta, siten kun ne täydentävät annettua tapausesimerkkiä.   Annetun tapausesmerkin itsenäinen tulkinta, ymmärrys sen merkityksestä kaupunkisuunnittelun kehitykselle. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjoitelma ja harjoitukset. Osallistuminen luennoille ja yhteisiin harjoituksiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet Suositeltava    
ARK-24000 Yhdyskuntasuunnittelun teoria Suositeltava    
ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 Suositeltava    
ARK-34020 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-54100 Modernin kaupunkisuunnittelun historia ja teoria, 5 op AYS-1500 Modernin kaupunkisuunnittelun teoria ja historia, 5 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016