ARK-54050 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi B, 5 op
Urban Planning and Design, Advanced Course B

Lisätiedot

Aikatauluista ja harjoitustyön jaksottamisesta sovitaan kurssin alkaessa.

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-54050 2016-01 1 - 2 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Aktiivinen osallistuminen ryhmien työskentelyyn sekä hyväksytysti suoritettu kirjallinen tehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut kaupunkeja käsittelevään kirjallisuuteen monitieteisessä ympäristössä ja tuntee muidenkin kuin oman opiskelualansa käsitteitä ja tapoja hahmottaa suunnittelukonteksia. tuntee seminaarikäytännön ja osaa kirjoittaa esseen kaupunkisuunnittelun teoriasta tai ajankohtaisesta kaupunkirakentamiseen liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyvät teoreettiset ja käytännölliset suunnittelukysymykset. Ajankohtaiset kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen diskurssit ja niiden liittyminen suunnittelun prosesseihin ja rakentamisen ohjaukseen. Ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja kartoittavaa ryhmätyöskentelyä.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suorituksen arviointi painottuu esillä olleiden teemojen kehittelyyn kirjallisesti oppimispäiväkirjan avulla. Edellyttää osallistumista oppimistapahtumiin (luennot, pikatehtävät, simuloinnit). Arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten kattavasti ja monipuolisesti lähteitä on käytetty hyväksi ja miten innovatiivisesti ja havainnollisesti tulokset on esitetty.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Urban Design Management - opas   Ahlava - Edelman   978-951-22-9132-8       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet Suositeltava    
ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 Suositeltava    
ARK-34020 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö Suositeltava    
ARK-44000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-54050 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi B, 5 op AYS-2550 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi B, 5 op  

Päivittäjä: Chudoba Minna, 20.03.2017