ARK-44000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2, 12 op
Urban Planning and Design, Professional Course 2

Vastuuhenkilö

Panu Lehtovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-44000 2016-01 1 Panu Lehtovuori
Jenni Partanen
Jaana Vanhatalo
Attending to lectures and GIS-workshop, submitting excercises and the exam. Regional scale planning task.

Osaamistavoitteet

Tiedolliset tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja ymmärtää - Seudullista urbaania prosessia selittävät teoriat sekä seudullisen tilarakenteen mallit - Kaupungin dynaamisena, monimutkaisena ja itseorganisoituvana järjestelmänä - Suunnittelun mahdollisuudet, vaikuttavuuden ja rajat kompleksisessa toimintaympäristössä - Yleispiirteisen suunnittelun historian ja parhaat nykykäytännöt kansainvälisessä vertailuasetelmassa - Suomalaisen suunnittelujärjestelmän ja sen kehittämistarpeet - Analyysin ja suunnittelun ajanmukaiset menetelmät ja välineet Taidolliset tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa - Analysoida ja tulkita kaupunkiseutujen tilallisia ja toiminnallisia ominaisuuksia sekä näiden välistä vuorovaikutusta eri menetelmiä apuna käyttäen, ml. GIS ja laadulliset analyysit - Löytää ja muotoilla analyysin pohjalta relevantteja tutkimus- ja suunnittelukysymyksiä - Laatia seudullisessa mittakaavassa mm. strategioihin, taktiikoihin, konsepteihin ja tutkimustietoon perustuvia toimintamalleja, ja esittää näistä visuaalisesti korkeatasoisia ja perusteltuja suunnitelmia - Kommunikoida suunnitelmista ja niiden perusteista asiantuntijayleisölle suomeksi ja englanniksi - Laatia tutkimusraportin ja julkaista sen Internet-alustalla - Toimia suunnitteluryhmässä ja johtaa monialaista työryhmää - Laatia seudullisia kaupunkirakenteen analyysejä paikkatieto-ohjelmaa käyttäen (MapInfo)

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleispiirteinen suunnittelu.  Kaupunkisuunnittelun historia.  Kaupunkisuunnittelun teoriat ja menetelmät. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyö ja tentti ja aktiivisuus.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Tai muu vastaava kurssi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-44000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2, 12 op AYS-2410 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2, 10 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016