ARK-34050 Proseduraalisen mallintamisen perusteet, 3 op
Basics of Procedural Modeling

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.

Vastuuhenkilö

Harry Edelman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-34050 2016-01 - Tuomo Joensuu
Harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy mallintamaan itsenäisesti CityEngine -ohjelman avulla kaupunginosan ja sen yleiset alueet. Hän tuntee ohjelman sisältämät sääntöpohjaisen mallintamisen periaatteet, työtilan rakenteen, sekä tärkeimmät sääntötiedostojen sisältämät käskyt. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa parametreja sisältäviä kortteli- ja katutyyppejä, tonttijakoja, sekä erilaisia julkisivun jäsentelyperiaatteita. Hän osaa luoda lähtötietojen avulla kolmiulotteisen maastomallin, sekä sovittaa siihen teiden korkeusasemat. Suunnittelun lähtötiedoiksi hän osaa tuoda ohjelmaan kaksiulotteista vektori- ja rasteriaineistoa, 3D-malleja, sekä paikkatietoa. Lisäksi opiskelija osaa viedä tuotettu 3D-aineisto ohjelmasta yleisimpiin tiedostomuotoihin ja julkaista tuotettua 3D-aineistoa internetsivulla

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016