ARK-34020 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö, 8 op
Urban Planning and Design, Professional Course 1, Practical Assignment

Lisätiedot

Opiskelijat joille opintojakso ei ole pakollinen voivat suorittaa sen erikseen ilman opintojaksoa ARK-34010 (yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 6op).

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-34020 2016-01 3 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Opintojakso tulee suorittaa samanaikaisesti opintojakson ARK-34010 (Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 6op) kanssa siinä tapauksessa kun kandidaatintyötä ei suoriteta yhdyskuntasuunnittelusta. Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä osallistuminen kurssin ohjelman mukaisiin tapahtumiin kuten seminaareihin ja kritiikkitilaisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa modernin kaupunkisuunnittelun historian päävaiheet ja yhteiskunnalliset kytkennät. Hän osaa mitoittaa asuinalueen toimintoja ja tuntee liikenne- ja maisemasuunnittelun perusteet. Hän tunnistaa kaupunkirakennustaiteen päätekijät ja osaa soveltaa niitä julkisen kaupunkitilan muodonannossa. Hän pystyy myös kertomaan suomalaisen kaavoitusjärjestelmän pääpiirteet ja kaavojen laatimisprosessin. Hän tunnistaa asemakaavamerkinnät ja -määräykset ja osaa laatia yksinkertaista asemakaavaa vastaavat asiakirjat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kaupunkimaisesti rakennetun ympäristön ja maankäytön sekä kaupunkiarkkitehtuurin suunnittelu. Toiminnallisesti ja ympäristöllisesti erityyppisten alueiden erityispiirteet. Asemakaavoitus ja rakentamisen ohjaus. Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvä neuvottelu- ja esitystaito sekä vuorovaikutteinen suunnittelu. Harjoitustehtäviä toiminnallisesti sekoittuneen kaupunkimaisen alueen suunnittelusta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvioinnissa käytetään hyväksytty/hylätty-periaatetta. Palaute annetaan opiskelijalle suullisesti ja kirjallisesti. Arvioinnissa päähuomio kiinnitetään siihen, miten monipuolisesti ja innovatiivisesti tekijä on ehdotustaan kehittänyt valitsemistaan lähtökohdista. Lisäksi arvioidaan muun muassa ryhmätyöskentelyä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Asuinaluesuunnittelu   Riitta Jalkanen et al.   951-682-438-2       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet Pakollinen    
ARK-24000 Yhdyskuntasuunnittelun teoria Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 6 op +
ARK-34020 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö, 8 op
ARK-34000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 14 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016