ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 6 op
Urban Planning and Design, Professional Course 1

Lisätiedot

Opiskelijat joille opintojakso ei ole pakollinen voivat suorittaa sen erikseen ilman kandidaatintyötä tai opintojaksoa ARK-34020 (yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö, 8op).

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-34010 2016-01 3 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja kirjoitelma/ oppimispäiväkirja.Opintojakso tulee suorittaa samanaikaisesti arkkitehtuurin koulutusohjelmaan kuuluvan kandidaatintyön (8 op) kanssa tai vaihtoehtoisesti opintojakson ARK-34020 (yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö, 8 op) kanssa. Suoritettaessa kurssia yhdessä kandidaatintyön kanssa on suoritusvaatimuksena lisäksi hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kaupunkisuunnitteluun liittyvät monimuotoiset yhteiskunnalliset kytkennät. Hän osaa neuvotella ja toimia suunnitteluryhmän jäsenenä, mitoittaa asuinalueen toimintoja ja tuntee liikenne- ja maisemasuunnittelun perusteet. Hän tunnistaa kaupunkirakennustaiteen päätekijät ja osaa soveltaa niitä julkisen kaupunkitilan muodonannossa. Hän pystyy myös kertomaan suomalaisen kaavoitusjärjestelmän pääpiirteet ja kaavojen laatimisprosessin. Hän tunnistaa asemakaavamerkinnät ja -määräykset ja osaa laatia yksinkertaista asemakaavaa vastaavat asiakirjat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kaupunkimaisesti rakennetun ympäristön ja maankäytön sekä kaupunkiarkkitehtuurin suunnittelu. Toiminnallisesti ja ympäristöllisesti erityyppisten alueiden erityispiirteet. Asemakaavoitus ja rakentamisen ohjaus. Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvä neuvottelu- ja esitystaito sekä vuorovaikutteinen suunnittelu.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvioinnissa käytetään hyväksytty/hylätty-periaatetta. Palaute annetaan opiskelijalle suullisesti ja kirjallisesti. Arvioinnissa päähuomio kiinnitetään siihen, miten monipuolisesti tekijä on käsitellyt annettuja teemoja oppimispäiväkirjassaan. Lisäksi arvioidaan kurssiin kuuluvia osatehtäviä ja ryhmätyöskentelyä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Asuinaluesuunnittelu   Riitta Jalkanen et al.   951-682-438-2       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet Suositeltava    
ARK-24000 Yhdyskuntasuunnittelun teoria Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 6 op +
ARK-34020 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö, 8 op
ARK-34000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, 14 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016