TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op
Basics of Industrial Management

Lisätiedot

Opetukseen osallistuminen vapaaehtoista. Kurssisuoritukseen riittää hyväksytty tentti, johon voi valmistautua ottamalla osaa opetukseen, pienryhmäopetukseen, harjoitustyön, tekemällä kotitehtäviä sekä tvt-tehtäviä tai omaksumalla asiat muutoin (kurssikirjallisuus).

Toteutuskertakohtaiset kurssisivut löytyvät Moodlesta.

Vastuuhenkilö

Santeri Repo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-11010 2016-01 1 - 2 Santeri Repo
Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.
TTA-11010 2016-03 3 - 4 Santeri Repo
Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.
TTA-11010 2016-05 5 Santeri Repo
Kuulustelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1a) tunnistaa yrityksen toimintaan vaikuttavan sosio-teknisen kokonaisuuden suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen eri osa-alueiden; strategian, johtamisen, henkilöstön, laskentatoimen, markkinoinnin sekä tuotannon perusteita. b) selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset c) nimetä yleisimmät yhtiömuodot 2a) käyttää strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyviä työkaluja b) kuvata johtamisen, teknologisten valintojen ja -päämäärien keskeisimpiä malleja 3a) tunnistaa organisaatiorakenteet b) kuvailla henkilöstövoimavarojen tavoitteet ja haasteet 4a) listata yrityksen laskentatoimen käyttötarkoitukset ja b) käyttää yleisimpiä menetelmiä ja -malleja sisäisessä ja ulkoisessa laskentatoimessa c) laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen d) analysoida niitä muutamin tunnusluvuin e) tunnistaa erilaisia kustannuskäsitteitä ja laskea kate- ja tuotekohtaisia kustannuslaskelmia f) suorittaa investointi- ja käyttöpääomalaskelmia 5a) kuvata tuotanto- ja kulutushyödykemarkkinoiden piirteitä b) selittää markkinoinnin kokonaisvaltaisuuden, asiakaskeskeisyyden ja segmentoinnin c) esittää markkinointiparametrien keskeisimmät piirteet 6a) nimetä tuotantostrategiset päätökset, tuotannontekijät ja - tavoitteet sekä keskeiset tuotantomuodot b) määritellä laadun kokonaisvaltaisesti c) nimetä laatuelementtejä sekä d) luokitella laatukustannuksia ja selittää niiden erikoispiirteitä 7a) kuvata toiminnanohjausprosessin sekä sen keskeisimpiä elementtejä b) tunnistaa toiminnanohjausmenetelmiä sekä c) listata toiminnanohjauksen tavoitteita 8a) esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan tavoitteita ja menetelmiä b) käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä 9a) tunnistaa ja kuvata tuotantoprosessit sekä niiden keskeisimmät piirteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.     
2. Liiketoiminnan muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.     
3. Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät teoriat.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti tai välikokeet. Läpipääsy noin 45%, arvosana 3 n. 65% ja arvosana 5 n. 85% kuulustelun maximipisteistä. Lisäpisteitä voi saada osallistumalla kurssin harjoituksiin / tvt-ympäristöstä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa   Martinsuo, Mäkinen, Suomala, Lyly-Yrjänäinen   978-951-37-6826-3     Kirjasta olemassa myös e-versio.   Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   
Muu verkkomateriaali             Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op PLA-51101 Teollisuustalouden perusteet, 4 op  
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op TETA-1010 Teollisuustalouden perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 20.04.2017