ASE-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op
Introduction to Biomeasurements

Vastuuhenkilö

Jukka Lekkala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-1511 2016-01 2 Jukka Lekkala
Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää mitä eri osa-alueita ja menetelmiä biomittauksilla käsitetään ja mihin biomittauksia käytetään. Hän tuntee yleisimpien biomittauksissa käytettävien anturien toiminnan ja bioinstrumentoinnin perusteet. Hän osaa myös suhtautua kriittisesti mittaustuloksiin ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Biomittausten ja niissä käytettävien menetelmien jaottelu. Muutama mittausesimerkki tarkemmin läpi käytynä: solun sähköisen toiminnan mittaaminen, immunomääritys, glukoosin mittaus, bioprosessiin liittyvät mittaukset.      
2. Tärkeimpien biomittauksissa käytettävien anturien toiminta ja anturien epäideaalisuudet. Elektrodit ja optiset anturit. Anturien epälineaarisuus ja dynaamiset ominaisuudet.     
3. Anturielektroniikan perusteet ja anturidatan kerääminen. Mittausvahvistimet, näytteistäminen      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op  
ASE-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet, 4 op ASE-1510 Biomittausten perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Jokinen Heikki, 11.04.2016