DEE-12010 Kolmivaihejärjestelmät, 4 op
Three Phase Systems

Vastuuhenkilö

Juhani Bastman, Antti Mutanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-12010 2016-01 4 Juhani Bastman
Antti Mutanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata kolmivaiheisen sähkön siirto- ja jakelujärjestelmän keskeiset komponentit sekä selittää niiden toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa kuvata, tarkastella ja laskea kolmivaiheisen vaihtosähköjärjestelmän virta-, jännite- ja tehosuureita osoittimien avulla. Opiskelija osaa alustavasti mallintaa sähkön siirto- ja jakelujärjestelmän komponentit sekä laskea yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa komponenttien ja järjestelmän toimintaa kuvaavat virrat, jännitteet ja tehot sekä normaalitilanteessa että yleisimmissä vikatilanteissa. Opiskelija osaa alustavasti hahmottaa symmetristen komponenttien avulla vikavirran muodostumisen epäsymmetrisessä viassa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkön tuotanto-, siirto-ja jakelujärjestelmän rakenne ja rakenneosat sekä niiden mallintaminen.     
2. Kolmivaihejärjestelmät ja vaihtosähköjärjestelmien osoitinsuureiden laskenta. Työkaluja ja menetelmiä sähköverkkosuureiden laskentaan.     
3. Jännitteenaleneman ja tehonjaon laskenta säteettäisessä verkossa yksivaiheisen sijaiskytkennän avulla. Laskeminen suhteellisarvoilla.     
4. Kolmivaiheisen sähkövoimajärjestelmän symmetristen vikatilanteiden analysointi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Suoritusvaatimuksena hyväksytysti suoritettu tentti, joka osoittaa riittävää osaamista keskeisistä osa-alueista sekä hyväksytysti suoritetut MatLab-harjoitukset. Hyväksytyn tentin arvosanaa voi korottaa lisätehtävistä saatavilla pisteillä. Arvosanan 3 saa osoittamalla hyvää taitoa ydinainekseen liittyvissä tehtävissä. Arvosanan 4 tai 5 saavuttaminen vaatii osaamista perustasoa soveltavammissa tehtävissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Juhani Bastman         Kyllä   
Opintomoniste   3-vaihejärjestelmät   Juhani Bastman         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-12010 Kolmivaihejärjestelmät, 4 op DEE-12020 Kolmivaihejärjestelmät, 5 op  
DEE-12010 Kolmivaihejärjestelmät, 4 op SVT-1200 Sähkövoimajärjestelmän perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Bastman Juhani, 13.03.2017