RAK-13010 Rakennustekniikan seminaari, 3 op
Seminar in Civil Engineering

Lisätiedot

Seminaarin järjestämisestä päätetään ja tiedotetaan opetusaloittain tapauskohtaisesti. Järjestäminen edellyttää riittävää osallistujamäärää.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-13010 2016-01 1 - 4 Matti Pentti

Osaamistavoitteet

Seminaari kattaa vaihtuvan ajankohtaisen aihepiirin kokonaisvaltaisesti luennoin, vierailuluennoin ja seminaariesitelmin. Samalla luodaan keskusteluyhteys alan opiskelijoiden, opettajien ja insinöörien välille. Seminaarissa yhdistetään perus-, täydennys- ja jatkokoulutuksen tarpeita. Opiskelija osaa 1) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 2) arvioida kriittisesti ja jäsennellä tuloksia tai tietoja 3) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin käyttäen hyvää kieltä 4) esitellä oman tutkimuksensa suullisesti 5) arvioida ja kommentoida toisten opiskelijoiden kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aihepiiri määritellään vuosittain. Kirjallisuusselvityksen tai oman tutkimuksen tulosten esittely kirjallisesti ja suullisesti. Toisten tekemien tutkimustöiden kriittinen tarkastelu.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Seminaarin huomioon ottaminen perus- ja jatko-opinnoissa edellyttää seminaariesitelmää, toisen esitelmän opponointia ja 80 % osallistumista. Ei tenttiä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-13010 Rakennustekniikan seminaari, 3 op RAK-1100 Rakennustekniikan seminaari, 3 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.04.2016