RAK-10030 Rakentamistalouden perusteet, 5 op
Basics of Construction Management and Economics

Lisätiedot

Opintojakso on rakennustekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu johdantokurssi. Muiden opiskelijoiden osallistumista voidaan rajoittaa.

Vastuuhenkilö

Kalle Kähkönen, Alpo Salmisto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-10030 2016-01 1 - 2 Kalle Kähkönen
Alpo Salmisto
Aktiivinen osallistuminen oppimistapahtumiin, yrittäjyys- ja innovaatioharjoitustyö sekä rakennushankkeen case-tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää rakennustuotannon ja -talouden alaan liittyviä tutkimusongelmia ja -kysymyksiä ja hakea ratkaisua niihin hyödyntäen tiedon rakentamisen ja innovoinnin menetelmiä sekä tutkivaa lähestymistapaa. Opiskelija osaa selittää rakennushankkeen kulun päävaiheittain sekä luokitella rakennushankkeen osapuolet ja selittää heidän tehtävänsä hankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa määritellä rakennushankkeen erilaiset toteutusmuodot ja tunnistaa rakennusalan sopimuskäytäntöjen yleisperiaatteet. Opiskelija tuntee rakennusalan peruskustannuslaskentamenetelmät ja osaa laskea yksinkertaisia investointilaskelmia. Opiskelija osaa hahmottaa yrittäjyyden yhtenä uramahdollisuutena ja osaa etsiä tarvittaessa lisätietoa ja hankkia apua oman yritystoiminnan käynnistämiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennushankkeen kulku  Elinkaariajattelu   
2. Rakennushankkeen osapuolet  Osapuolten roolit ja tehtävät hankkeen eri vaiheissa   
3. Rakennushankkeen toteutusmuodot     
4. Rakennushankkeen sopimustekniikka     
5. Rakennusalan talouden perusteet, kustannus- ja investointilaskennan perusmenetelmät     
6. Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Teollisuustalous   Matti J. Haverila, Erkki Uusi-Rauva, Ilkka Kouri, Asko Miettinen   951-96765-5-4     sivut 162-207   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   RT 10-10387, Rakennushankkeen kulku   Rakennustieto         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   RT 10-10575, Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95   Rakennustieto         Kyllä   
Verkkokirja   Projektiliiketoiminta   Karlos Artto, Miia Martinsuo, Jaakko Kujala   978-952-92-8534-1     sivut 1-51   Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.04.2016