TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op
Basic Course on Programming

Vastuuhenkilö

Ari Suntioinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02200 2016-01 1 - 2 Ari Suntioinen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti.
TIE-02200 2016-02 3 - 4 Ari Suntioinen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti.

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kääntäminen. Kääntämisen vaiheet.   Esiprosessorin ominaisuuksia (#include, #define, #if(n)def).   
2. Luokka.   Tietue. Funktioiden (myös jäsenfunktioiden) kuormittaminen ja parametrien oletusarvot.   
3. Dynaamisten tietorakenteiden perusteet. Perusosoittimet. Älykkäät osoittimet. Yhteen ja kahteen suuntaan linkitetty lista.     
4. Syöttö- ja tulostusoperaatiot. Tulosteiden muotoilu.     
5. Tiedoston lukeminen ja kirjoittaminen.     
6. STL-kirjasto. Perussäiliöt (vector, set, map). Iteraattorit.  Algoritmit. Lisäsäiliöitä (list, deque).   
7. Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet (Qt). Työkalut (Qt Designer). Käyttöliittymäelementtejä. Signal-slot -mekanismi.     
8. Merkkijonojen (string) käsittely.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tenttipisteiden ja harjoitustöistä saatujen pisteden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksolle hyväksytään vain opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin -opintojakson arvosanalla 3 tai parempi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2, 6 op  
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op TIE-02206 Basic Course on Programming, 5 op  
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op OHJ-1150 Ohjelmointi II, 5 op  

Päivittäjä: Suntioinen Ari, 04.10.2016