MAT-60000 Matriisilaskenta, 5 op
Matrix Algebra

Vastuuhenkilö

Henri Hansen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60000 2016-01 1 Henri Hansen
Hyväksytysti suoritetut välikokeet tai kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - tuntee matriisilaskennan ja lineaarialgebran peruskäsitteet ja osaa suorittaa niille sallittuja laskutoimituksia ja päättelyitä. -osaa muodostaa tärkeimmät matriisihajotelmat. -osaa käyttää matriisihajotelmia oikeissa yhteyksissä. -tuntee Matlab-ohjelmiston käyttämät keskeiset määritelmät ja algoritmien perustan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lineaarialgebran peruskäsitteet: Vektoriavaruus, matriisityypit, matriisinormi, determinantti   Matlabin käyttö  Sovellukset: vektorien ja niiden välisen kulman käyttö samankaltaisuuden mittana  
2. LU-hajotelma ja Gaussin eliminaatio  Matlabin käyttö  Sovellukset: - Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu 
3. Lineaarialgebraa n-ulotteisessa avaruudessa. Kanta ja sen muodostaminen,ortogonalisointi, ortonormaali kanta. Projektiomatriiseista.  Matlabin käyttö  Sovellukset 
4. Ominaisarvojen teoriaa ja spektriesitys. Jordanin kanoninen muoto.  Matlabin käyttö  Sovellukset 
5. Singulaariarvohajotelma. Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu Pseudoinverssi   Matlabin käyttö  Sovellukset 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Välikokeet tai tentti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Matriisilaskenta 1   S. Pohjolainen         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitiedoiksi suositellaan Insinöörimatematiikan(A-D) tai Laajan Matematiikan opintokokonaisuuksia.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60000 Matriisilaskenta, 5 op MAT-60006 Matrix Algebra, 5 op  
MAT-60000 Matriisilaskenta, 5 op MAT-31090 Matriisilaskenta 1, 5 op  

Päivittäjä: Paunonen Lassi, 30.08.2016