RAK-22610 Geoympäristötekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Geoenvironmental Engineering

Lisätiedot

Opintojaksolla käytetään moodlea.

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22610 2016-01 3 - 4 Pirjo Kuula
Maria Penttilä
Hyväksytysti suoritetut osasuoritukset: oppimistehtävät, harjoitustyöt ja ryhmätyöt sekä seminaariesitykset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä luonnollisia maa- ja kallioperän ympäristöriskitekijöitä ja luonnollisia haitta-aineita sekä kuvata niiden vaikutuksia osaa tunnistaa ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja valita soveltuvan mittaus- tai arviointimenetelmän voimassaolevien säännösten mukaisesti osaa laatia maa-aineksenottosuunnitelman osaa arvioida uusiomateriaalien ympäristövaikutuksia ja käyttökelpoisuutta osaa selittää haitta-aineiden kulkeutumis- ja pidättymismekanismit maaperässä osaa etsiä ja soveltaa alaan liittyvää lainsäädäntöä ja tuntee lupaprosessit osaa etsiä relevanttia, luotettavaa ja ajantasaisia tietoa ja esittää sitä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Geologiset prosessit     
2. Luonnolliset ympäristötekijät, kuten radon, luonnolliset haitta-ainepitoisuudet, maanjäristykset, tulvat ja ilmastonmuutos   Geokemialliset aineistot   
3. Haitta-aineiden kulkeutumis- ja pidättymisprosessit maaperässä  Pohjavesimallinnus   
4. Kiviainestuotannon ympäristövaikutukset     
5. Ihmisen toiminnan vaikutukset maaperään ja pohjaveteen  Hulevesien hallinta   
6. Jätemateriaalien hyötykäyttö maarakentamisessa  Ympäristökelpoisuus   
7. Ympäristölupaprosessit, lupaviranomaiset ja YVA-prosessi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana muodostuu henkilökohtaisten harjoitustöiden (50 %) ja ryhmätyöskentelyn tuotosten arvosanoista (50 %).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Geologia ympäristötoiminnassa   Niini, Uusinoka, Niinimäki   978-951-95436-1     Jaetaan opiskelijoille opintojakson alussa   Ei   
Muu kirjallisuus   Kiviaineshankkeiden ympäristövaikutusten arviointi   Jantunen J.   978-952-11-4051-8     Ladattavissa osoitteesta www.ymparisto.fi   Ei   
Muu kirjallisuus   Maa-ainesten kestävä käyttö   Ympäristöhallinnon ohje 1 2009   ISBN 978-952-11-3437-1     Ladattavissa www.ymparisto.fi   Ei   
Muu kirjallisuus   Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa   Suomen Ympäristö 25 2010   978-952-11-3810-2     Ladattavissa www.ymparisto.fi   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet Pakollinen    
RAK-22210 Maaperägeologia Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Leppänen Minna, 04.04.2016