KIE-07000 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op
Speech Communication and Negotiation Skills

Lisätiedot

Kurssiin kuuluu luennot, harjoitukset sekä tentti. Käytännössä 100% läsnäolo harjoitusryhmässä edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (valmisteltu puhe-esitys, neuvotteluharjoitus ja kokousharjoitus, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suositellaan suoritettavaksi saman lukukauden aikana. Harjoitusryhmien ryhmäkoko on 20 opiskelijaa.

Ryhmiin tulee opiskelijoita, joille kurssi on a) pakollinen, b) valinnainen pakollinen tai c) vapaaehtoinen. Ryhmiä on rajallinen määrä, joten ryhmiin valitaan siten, että etusijalla ovat ne, joille kurssi on pakollinen osa opintoja (tuotantotalous, tietojohtaminen). Jos ja kun ryhmässä on tilaa, paikat täytetään ilmoittautumisleiman perusteella. Lähtökohtaisesti kaikkien opinto-ohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita kurssille, jos paikkoja on vapaana.

Ilmoittautuminen vaaditaan sekä toteutuskertaan että harjoitusryhmään.


Opintojakso on mahdollista suorittaa myös osittaisena Moodle-kurssina. Tähän Moodle-kurssitoteutukseen osallistuvien ei tarvitse osallistua luennoille eikä suorittaa tenttiä. Tähänkin toteutuskertaa kuuluu 20 tuntia lähiopetusta. Ryhmäkoko Moodle-kurssilla on 20 opiskelijaa. Moodle-kurssin ryhmään päässeille annetaan erikseen avain Moodle-alustalle. Sen sijaan perinteisen toteutuskerran (luennot ja harjoitukset) Moodle-alusta on kaikille avoin.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Helena Vatanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-07000 2016-01 1 - 2 Helena Vatanen
Luennot, harjoitukset, tentti. Käytännössä 100%:n läsnäolo harjoitusryhmässä edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (valmisteltu puhe-esitys, neuvotteluharjoitus ja kokousharjoitus, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suositellaan suoritettavaksi saman lukukauden aikana. Harjoitusryhmien ryhmäkoko on 12 opiskelijaa. Ryhmiin tulee opiskelijoita, joille kurssi on a) pakollinen, b) valinnainen pakollinen tai c) vapaaehtoinen. Ryhmiä on rajallinen määrä, joten ryhmiin valitaan siten, että etusijalla ovat ne, joille kurssi on pakollinen osa opintoja (tuotantotalous, tietojohtaminen). Jos ja kun ryhmässä on tilaa, paikat täytetään ilmoittautumisleiman perusteella. Lähtökohtaisesti kaikkien opinto-ohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita kurssille, jos paikkoja on vapaana. Ilmoittautuminen vaaditaan sekä toteutuskertaan että harjoitusryhmään.
KIE-07000 2016-02 2 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu harjoitukset, harjoituksiin integroitu teoria-aines sekä oppimispäiväkirja. Käytännössä 100%:n läsnäolo harjoitusryhmässä edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (valmisteltu puhe-esitys, neuvotteluharjoitus ja kokousharjoitus, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Moodle-kurssin ryhmäkoko on 12 opiskelijaa. Moodle-ryhmään tulee opiskelijoita, joille kurssi on a) pakollinen, b) valinnainen pakollinen tai c) vapaaehtoinen. Moodle-kurssitoteutuksia on yksi syksyllä ja yksi keväällä. Ryhmään valitaan siten, että etusijalla ovat ne, joille kurssi on pakollinen osa opintoja (tuotantotalous, tietojohtaminen). Jos ja kun ryhmässä on tilaa, paikat täytetään ilmoittautumisleiman perusteella. Lähtökohtaisesti kaikkien opinto-ohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita kurssille, jos paikkoja on vapaana. HUOM. Ilmoittautuminen vaaditaan sekä toteutuskertaan että harjoitusryhmään.
KIE-07000 2016-03 3 - 4 Helena Vatanen
Luennot, harjoitukset, tentti. Käytännössä 100%:n läsnäolo harjoitusryhmässä edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (valmisteltu puhe-esitys, neuvotteluharjoitus ja kokousharjoitus, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suositellaan suoritettavaksi saman lukukauden aikana. Harjoitusryhmien ryhmäkoko on 20 opiskelijaa. Ryhmiin tulee opiskelijoita, joille kurssi on a) pakollinen, b) valinnainen pakollinen tai c) vapaaehtoinen. Ryhmiä on rajallinen määrä, joten ryhmiin valitaan siten, että etusijalla ovat ne, joille kurssi on pakollinen osa opintoja (tuotantotalous, tietojohtaminen). Jos ja kun ryhmässä on tilaa, paikat täytetään ilmoittautumisleiman perusteella. Lähtökohtaisesti kaikkien opinto-ohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita kurssille, jos paikkoja on vapaana. Ilmoittautuminen vaaditaan sekä toteutuskertaan että harjoitusryhmään.
KIE-07000 2016-04 4 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu harjoitukset, harjoituksiin integroitu teoria-aines sekä oppimispäiväkirja. Käytännössä 100%:n läsnäolo harjoitusryhmässä edellytetään. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät on suoritettava (valmisteltu puhe-esitys, neuvotteluharjoitus ja kokousharjoitus, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Ryhmäkoko on 20 opiskelijaa. Ryhmiin tulee opiskelijoita, joille kurssi on a) pakollinen, b) valinnainen pakollinen tai c) vapaaehtoinen. Ryhmiä on rajallinen määrä, joten ryhmiin valitaan siten, että etusijalla ovat ne, joille kurssi on pakollinen osa opintoja (tuotantotalous, tietojohtaminen). Jos ja kun ryhmässä on tilaa, paikat täytetään ilmoittautumisleiman perusteella. Lähtökohtaisesti kaikkien opinto-ohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita kurssille, jos paikkoja on vapaana. Ilmoittautuminen vaaditaan sekä toteutuskertaan että harjoitusryhmään.

Osaamistavoitteet

Viestinnällinen minä-kuva: Opiskelija osa arvioida realistiselta pohjalta omia viestintätaitojaan, tuntee sekä omat vahvuutensa että kehittämisen tarpeessa olevat osa-alueet. Henkilökohtaiset viestintätaidot: opiskelija tuntee alan keskeisimmät käsitteet ja termit, osaa suunnitella ja pitää informatiivisen tai taivuttavan puhe-esityksen, hallitsee määrämuotoisen kokouksen menettelyt, osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana tai minkä tahansa muun kokousvirkailijan tehtävissä, osaa valmistautua ja osallistua tehokkaasti neuvotteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Viestinnällisen minä-kuvan kehittäminen. Opiskelija näkee vuorovaikutustaitojensa vahvuudet ja heikkoudet.     
2. Opiskelijan havaintoherkkyys ja analyysikyky viestintätilanteiden suhteen kasvaa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta viestintätaitojen kehittämiseksi.     
3. Opiskelija hallitsee perusasiat puhe-esitysten, neuvottelujen ja kokousten valmistelusta ja strategisesta suunnittelusta.     
4. Opiskelija taitaa määrämuotoisen kokoustekniikan perusteet ja osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana tai muuna kokousvirkailijana.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%. Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%. Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osanotto analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Puheviestinnän opintomoniste           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-07000 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op TTA-12010 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op  

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 05.01.2017