KEB-24000 Hydromekaniikka, 4 op
Hydromechanics

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Saila Kallioinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-24000 2016-01 1 - 2 Saila Kallioinen
Tentti/välikokeet, laskuharjoitukset ja harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea hydrostaattisen paineen erilaisia tasopintoja vastaan, tunnistaa erilaisia virtaustiloja ja osaa laskea erilaisia virtaustekijöitä sekä soveltaa keskeisiä hydromekaniikan sääntöjä virtausopillisten ongelmien ratkaisemiseksi avouoma- ja putkivirtauksessa. Lisäksi opiskelija osaa selittää keskeiset pumppaukseen liittyvät käsitteet sekä pumppaamon rakenteet ja laitteet. Opiskelija osaa myös suunnitella ja mitoittaa paineputkistoja ja pumppaamoita yhdyskuntien vesihuoltotekniikan ja kaukolämpöverkon tarpeisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydrostaattinen paine erilaisia tasopintoja vastaan, Bernoullin energiayhtälö ja impulssilause, purkautuminen erilaisista aukoista.     
2. Putki- ja avouomavirtaus ja niissä tapahtuvat virtaushäviöt, virtaustyypit ja virtaustilat.  Pinnan karkeus putki- ja avouomavirtauksessa.   
3. Keskeiset pumppaukseen liittyvät käsitteet: nostokorkeus, ominaiskäyrät, toimintapiste, kavitointi. Vesihuoltotekniikassa ja voimalaitoksissa käytettävät pumpputyypit ja pumppujen valinta.  Pumppauksen säätö. Affiniteettisäännöt.   
4. Putkisysteemit ja paineputkiston suunnittelu ja mitoitus.   Paineiskujen arviointi ja torjunta.  Vesihuoltoverkostojen simulointi. 
5. Jätevesipumppaamon/kaukolämpöveden pumppausaseman rakenteet ja laitteet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosanan määräytyy tentin perusteella. Tentissä hyväksymisraja on maksimista puolet. Arvosana 1= Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2 = Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3 = Ymmärtää ja osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Ydinaineksen lisäksi ymmärtää opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa hyvin opintojakson ydinainesta ja jossain määrin täydentävää tietämystä

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Sovellettu hydromekaniikka   Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL 187         Kyllä   
Kirja   Vesihuolto 1   Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL 124-1         Kyllä   
Kirja   Viemäriveden pumppaamoiden suunnittelu- ja hankintaohje   Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL 102         Kyllä   
Luentokalvot     Saila Kallioinen         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-24000 Hydromekaniikka, 4 op BIO-1410 Hydromekaniikka, 4 op  
KEB-24000 Hydromekaniikka, 4 op KEB-13000 Hydromekaniikka, 5 op  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 03.02.2017