KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet, 3 op
Fundamentals in Molecular Biotechnology

Vastuuhenkilö

Ville Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21200 2016-01 4 Ville Santala
Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mitä biotekniikka on ja osaa biotekniikan keskeiset käsitteet. Opiskelija oppii miten ja miksi yhdistelmä-DNA-tekniikan avulla tehdään hyödykkeitä. Opiskelija osaa biotekniikan keskeiset soveltamisalueet: bioprosessitekniikan, ympäristöbiotekniikan, agrobiotekniikan ja lääketieteellisen biotekniikan. Opiskelija oppii selittämään keskeisimmät menetelmät sekä arvioimaan, mitä tällä hetkellä pystytään tekemään sekä mitä huomenna mahdollisesti halutaan tehdä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Molekyylibioteknologian määritelmä ja keskeiset käsitteet     
2. Yhdistelmä-DNA-tekniikan perustyömenetelmät   Geenien muokkaus, proteiinimuokkaus, metaboliamuokkaus  Synteettinen biologia 
3. Bioprosessitekniikan perusmenetelmät   Fermentaatio, uusien entsyymien valmistaminen, isäntäorganismin valinta  Biotekniikan avulla valmistettuja tuotteita 
4. Lääketieteellinen biotekniikka   Immunomääritys, geenidiagnostiikka, geeniterapia, biotekniikan avulla valmistetut lääkkeet    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tentin läpäisyyn eli arvosanaan 1 vaaditaan vähintään 50 % tentin maksimipistemäärästä. Ydinaineksen hallitseminen erittäin hyvin riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4 saadakseen opiskelijan on osattava täydentävään tietämykseen liittyvät asiat. Arvosanaa 5 varten opiskelijan on lisäksi hallittava erityistietämys.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Molekyylibioteknologian perusteet   Ville Santala         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet, 3 op BIO-1350 Biotekniikan perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016